FERVE b. AMR - TDV İslâm Ansiklopedisi

FERVE b. AMR

فروة بن عمرو
Müellif:
FERVE b. AMR
Müellif: MEHMET AYKAÇ
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 1995
Erişim Tarihi: 24.06.2024
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/ferve-b-amr
MEHMET AYKAÇ, "FERVE b. AMR", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/ferve-b-amr (24.06.2024).
Kopyalama metni

Şam topraklarında Maan ve çevresinde yaşayan Cüzâm kabilesine mensup Nüfâseoğulları’ndandır. İbn Amr diye de tanınır (İbn Hacer, III, 213). İslâm’ın zuhurundan önce ve İslâm’ın yayılış yıllarında Akabe körfeziyle Yenbu‘ arasında kalan Rum bölgesinde Gassânîler’in valisi idi.

Tebük Seferi öncesinde Hz. Peygamber komşu devlet başkanlarına İslâm’a davet mektupları gönderdiği sırada Ferve b. Amr kendi tebaasından Mes‘ûd b. Sa‘d’ı elçi olarak Medine’ye yolladı ve Hz. Peygamber’e beyaz bir katır, bir at, bir merkep, kıymetli elbiseler ve altın sırmalı atlas bir kaftandan oluşan hediyelerle müslüman olduğunu bildiren mektubunu takdim etti. Ferve mektubunda şöyle yazıyordu: “Bismillâhirrahmânirrahîm. Muhammed Resûlullah’a. Ben İslâmiyet’i kabul ederek onun hak ve gerçek olduğunu ikrar ve kalbimle tasdik ettim. Şehâdet ederim ki Muhammed Allah’ın kulu ve resulüdür. O, Îsâ b. Meryem’in kendisinden sonra geleceğini müjdelediği peygamberdir. Selâm sana!” (Muhammed Hamîdullah, s. 125-126).

Hz. Peygamber Bilâl-i Habeşî’ye elçinin ağırlanmasını ve ona mukabil hediyeler verilmesini emretti. Aynı elçi ile de Ferve’ye şu cevabî mektubu gönderdi: “Muhammed Resûlullah’tan Ferve b. Amr’a. Selâm sana! Bil ki ben kendisinden başka ilâh olmayan Allah’a hamdederim. Elçin mektubunu, gönderdiğin bilgileri ve hediyelerini ulaştırdı. Bize müslüman olduğunu da bildirdi. Yüce Allah seni hidayete erdirmiştir. O halde sen de durumunu düzelt, Allah’ın ve resulünün emirlerine boyun eğ, namaz kıl, zekât ver. Selâm sana!” (İbn Sa‘d, I, 281; Muhammed Hamîdullah, s. 126).

Gassân meliki Hâris b. Ebû Şemir el-Gassânî, Ferve b. Amr’ın müslüman olduğunu haber alınca onu huzuruna getirtti. İslâmiyet’i bırakıp eski dinine dönmesi şartıyla kendisini valilikte bırakacağını söyledi. Ferve ise, “Muhammed’in dininden asla dönmem. Îsâ’nın kendisinden sonra geleceğini müjdelediği peygamberin Hz. Muhammed olduğunu sen de pekâlâ biliyorsun. Fakat hükümdarlığının elinden gideceğinden korkarak bunu açıklamıyorsun” dedi. Bunun üzerine Hâris, Ferve’yi hapsettirdi (İbnü’l-Cevzî, II, 740-741). Ferve b. Amr daha sonra öldürülmek üzere hapisten çıkarılıp götürülürken altı beyitlik bir şiir söylemiştir. Son beytinde, “Rabbim için varlığımdan ve makamımdan vazgeçip selâmete erdiğimi, müslüman olduğumu müminlerin en yücesine tebliğ et” (İbn Hişâm, IV, 591-592) diyen Ferve’nin Filistin’de İfrâ nehrinin (bk. Yâkūt, “ʿifrâ” md.) kıyısında boynu vuruldu (İbn Hudeyde, II, 279).

Ferve b. Amr 10 (631) yılında müslüman olmasına rağmen Hz. Peygamber’le görüşememiştir. Ölümü tahminen 12. yılda (633) vuku bulmuştur.


BİBLİYOGRAFYA

, “ʿifrâ” md.

, IV, 591-592.

, I, 281, 355.

, III, 199.

, II, 740-741.

, IV, 356-357.

, V, 86-87.

İbn Hudeyde, el-Miṣbâḥu’l-muḍî (nşr. Muhammed Azîmüddin), Beyrut 1405/1985, II, 278-279.

, II, 256-257.

, III, 213.

Âmirî, Behcetü’l-meḥâfil ve buġyetü’l-emâs̱il (nşr. M. Sultân en-Nemnekânî), Medine 1330-31, I, 77-78.

Şâmî, Sübülü’l-hüdâ ve’r-reşâd (nşr. Mustafa Abdülvâhid v.dğr.), Kahire 1402/1982, VI, 601-602.

, V, 344-345.

Muhammed Hamîdullah, el-Ves̱âʾiḳu’s-siyâsiyye, Beyrut 1405/1985, s. 125-126.

, VI, 272-274.

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 1995 yılında İstanbul’da basılan 12. cildinde, 414-415 numaralı sayfalarda yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER