MEHMET AYKAÇ - TDV İslâm Ansiklopedisi

MEHMET AYKAÇ

Müellif toplam 28 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Hadis, İslam Tarihi ve Medeniyeti, İslam Toplumları ve Coğrafyası
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
ARÎB b. SA‘D
Taberî tarihine yazdığı zeyil ile tanınan Endülüslü tarihçi ve tabip.
BELEVÎ, Hâlid b. Îsâ
Endülüslü seyyah, kadı ve şair.
BEYYÂSÎ
Endülüslü edip ve tarihçi.
CEBERT
Habeşistanlı müslümanlara verilen isim.
CEMÂL el-HÜSEYNÎ
İranlı vâiz ve tarihçi.
CENNE
Mali’de tarihî bir şehir.
CİMMÂ
Güneybatı Habeşistan’da bir bölge ve burada hüküm sürmüş olan bir devlet.
DABBÎ, Ahmed b. Yahyâ
Buġyetü’l-mültemis adlı biyografik eseriyle tanınan Endülüslü tarihçi ve hadis âlimi.
DEBBÂĞ, Abdurrahman b. Muhammed
Muhaddis, fakih ve tarihçi.
EVFÂT
Habeşistan’da 1285-1415 yılları arasında hüküm süren bir İslâm emirliği ve bu emirliğin merkezi.
FÂTIMA bint ESED
Hz. Ali’nin annesi, sahâbî.
FERVE b. AMR
Hz. Peygamber’e müslüman olduğunu bildiren Rum valisi.
FUNC
Sudan’da Mavi Nil ile Beyaz Nil arasındaki bölgede yaşayan göçebe bir topluluk ve bunların kurduğu İslâm devleti.
HÂLİD b. YEZÎD el-KÂTİB
Abbâsîler’in tanınmış divan kâtibi ve şairlerinden.
HÂMİD b. ABBAS
Abbâsî veziri.
HAMNE bint CAHŞ
Hz. Peygamber’in baldızı.
HARÂM b. MİLHÂN
Bi’rimaûne hadisesinde ilk şehid olan sahâbî.
HÂRİS b. UMEYR
Hz. Peygamber’in Busrâ emîrine elçi olarak gönderdiği sahâbî.
HİLÂL b. ÜMEYYE
İhmalleri yüzünden Tebük Seferi’ne katılmayan üç sahâbîden biri.
İBN ALKAME
Endülüslü vezir, edip ve şair.
İBN HİNZÂBE
İhşîdî veziri ve hadis âlimi.
İSMÂİL b. BÜLBÜL
Abbâsî veziri.
MÛRİYÂNÎ
Abbâsî veziri.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER