GAMRE SEFERİ - TDV İslâm Ansiklopedisi

GAMRE SEFERİ

سرية الغمرة
Müellif:
GAMRE SEFERİ
Müellif: MUSTAFA AĞIRMAN
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 1996
Erişim Tarihi: 02.03.2024
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/gamre-seferi
MUSTAFA AĞIRMAN, "GAMRE SEFERİ", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/gamre-seferi (02.03.2024).
Kopyalama metni

Gamre (Gamr), Arap yarımadasının Necid bölgesi yakınında bir yerin ismidir. Esedoğulları’nın oturduğu Gamre suyu civarındaki bu bölgeye Gamrımerzûk da denilirdi. Esedoğulları, Uhud Gazvesi’nin hemen ardından daha sonra peygamberlik iddiasında bulunacak olan Tuleyha b. Huveylid’in kışkırtmasıyla müslümanlara âni bir akın yapmayı planlamışlar, ancak durumdan haberdar olan Hz. Peygamber’in gönderdiği 150 kişilik kuvvet tarafından dağıtılmışlardı (bk. KATAN SEFERİ).

Esedoğulları, Hendek Gazvesi’nde de yine Tuleyha’nın kumandasında Kureyş ordusu saflarında yer almışlardı. Resûl-i Ekrem, bu gazvede müşrikler safında yer alan kabileler üzerine seriyyeler göndermeye başlayınca Ukkâşe b. Mihsan kumandasında kırk kişilik bir müfrezeyi de Esedoğulları’nın oturduğu Gamre’ye yolladı. Bazı kaynaklarda kumandanının adıyla Ukkâşe b. Mihsan seferi diye de zikredilen bu seriyyede Sâbit b. Akrem, Şücâ‘ b. Vehb, Yezîd b. Rukayş ve Lakīt b. A‘sam da vardı. Seriyye kumandanının Sâbit b. Akrem olduğu da rivayet edilmektedir.

Hicretin 6. yılı Rebîülevvel (veya Rebîülâhir) ayında (Temmuz veya Ağustos 627) Medine’den ayrılan bu müfreze Gamre’ye doğru ilerledi. Müslümanların üzerlerine geldiğini haber alan Esedoğulları bulundukları bölgeyi terkederek yaylalara çekildiler. Müfreze Gamre’ye vardığı zaman orada kimseyi bulamadı. Ukkâşe b. Mihsan, Esedoğulları’nın nerede olduğunu araştırmak için adamlarını civar bölgelere gönderdi. Nihayet Esedoğulları’ndan birini yakalayarak bulundukları yeri tesbit ettiler. Müslümanların baskınına uğrayan müşrikler kaçıp dağıldılar. Ukkâşe b. Mihsan kaçanları takip ettirmedi. Bu seferde müslümanlar hiçbir kayıp vermediler ve ganimet olarak ele geçirilen 200 deve ile Medine’ye döndüler.


BİBLİYOGRAFYA

, II, 550-551.

, II, 84-85.

, IV, 212-213.

, II, 206-207.

İbn Kayyim el-Cevziyye, Zâdü’l-meʿâd, Kahire 1970, II, 130, 134.

İbn Kesîr, el-Bidâye, Beyrut 1966, IV, 178.

, I, 490; II, 9.

, III, 174.

, VI, 45-48.

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 1996 yılında İstanbul’da basılan 13. cildinde, 341-342 numaralı sayfalarda yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER