GENGÛHÎ, Abdülkuddûs - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

GENGÛHÎ, Abdülkuddûs ile İLİŞKİLİ MADDELER

عبد القدّوس گنگوهي
ÇİŞTİYYE
Muînüddin Hasan el-Çiştî’ye (ö. 633/1236) nisbet edilen Hindistan’ın ilk ve en büyük tarikatı.
ÇİŞTÎ
Çiştiyye tarikatının kurucusu.
Şerh yazdığı eser
AVÂRİFÜ’l-MAÂRİF
Sünnî sûfîliğin tanınmış temsilcilerinden Şehâbeddin es-Sühreverdî’nin (ö. 632/1234) tasavvufa dair eseri.
Eser verdiği edebî tür
MEKTUP
Himaye gördüğü devlet
LÛDÎLER
1451-1526 yılları arasında Delhi Sultanlığı’nda hüküm süren bir Afgan hânedanı.
Tasavvuf anlayışının temel kavramlarından biri
VAHDET-i VÜCÛD
Varlığın birliği ve varlıkta birlik anlamında bir tasavvuf terimi; bu bağlamda Tanrı, âlem ve insan ilişkilerini açıklayan düşünce sistemi.
Soyundan geldiği meşhur âlim
EBÛ HANÎFE
Hanefî mezhebinin imamı, büyük müctehid.
Soyundan gelen etkili bir isim
NEZÎR AHMED DİHLEVÎ
Hintli devlet adamı, Kur’an mütercimi, edip ve şair.
ECMÎR
Hindistan’da Racastan eyaletinin ikinci büyük şehri ve Çiştiyye tarikatının merkezi.
FERÎDÜDDİN MES‘ÛD
Hindistanlı Çiştî şeyhi.
Etkilendiği isim
İBNÜ’l-ARABÎ, Muhyiddin
Tasavvuf ve İslâm düşünce tarihinde büyük etkileri bulunan sûfî müellif.
MEVDÛD-i ÇİŞTÎ
Çiştiyye tarikatı şeyhi.
GÎSÛDIRÂZ
Hindistanlı mutasavvıf, Çiştî şeyhi.
ÇIRÂĞ-ı DEHLÎ
Çiştiyye tarikatına mensup Hindistanlı meşhur sûfî.
HAMÎD KALENDER
Çiştiyye tarikatına mensup mutasavvıf-şair.
HAMÎDÜDDİN SİVÂLÎ
Çiştiyye tarikatına mensup Hindistanlı sûfî.
HÂNSEVÎ
Çiştiyye tarikatına mensup Hintli mutasavvıf.
KELÎMULLAH-ı CİHÂNÂBÂDÎ
Çiştiyye tarikatına mensup sûfî ve âlim.
KUTBÜDDİN BAHTİYÂR
Çiştiyye tarikatına mensup Ferganalı mutasavvıf.
MÎRHORD
Çiştiyye tarikatının tarihine dair Siyerü’l-evliyâʾ adlı Farsça eserin müellifi.
NİZÂMEDDİN EVLİYÂ
Hindistan’da Çiştiyye tarikatının önde gelen şeyhlerinden.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER