« Madde sayfasına git

GERMİYANOĞULLARI ile İLİŞKİLİ MADDELER

YÂKUB BEY
Germiyanoğulları Beyliği’nin kurucusu.
Denizli için mücadele ettikleri kişi
SÂHİB ATA
Anadolu Selçuklu veziri.
Süleyman Şah'ın damadı
BAYEZİD I
Yıldırım lakabıyla tanınan Osmanlı padişahı (1389-1403).
Yıldırım Bayezid'in hapsettiği kayınbiraderi Yâkub Bey'in kaçarak yanına gittiği hükümdar
TİMUR
Timurlu hânedanının kurucusu ve ilk hükümdarı (1370-1405).
Topraklarını Karamanoğulları'ndan alarak Yâkub Bey'e iade eden padişah
MEHMED I
Osmanlı padişahı (1413-1421).
Yâkub Bey'in topraklarını Osmanlılar'a vasiyet ettiğini bildirdiği padişah
MURAD II
Osmanlı padişahı (1421-1444, 1446-1451).
Beylik hakkında bilgi veren tarihçi
İBN FAZLULLAH el-ÖMERÎ
Memlükler dönemi devlet adamı, tarih ve coğrafya âlimi, edip.
Beylik hakkında bilgi veren müellif
ŞEYHOĞLU
Kenzü’l-küberâ adlı eseriyle tanınan Osmanlı nesir yazarı ve şairi.
Yâkub Bey’in görüştüğü ve üzerinde mânevî nüfuzu olan kişi
ÂRİF ÇELEBİ
Sultan Veled’in oğlu, Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’nin torunu.
AHMEDÎ
Türk edebiyatında ilk İskendernâme ve sonundaki “Dâstân-ı Tevârîh-i Mülûk-i Âl-i Osmân” kısmı ile şöhret bulan divan şairi.
AHMED-i DÂÎ
Türk edebiyatında nazım ve nesir türünde çeşitli eserler veren, fakat daha çok Çengnâme adlı manzum eseriyle tanınan şair.
Tabi oldukları ve hizmetinde bulundukları devlet
SELÇUKLULAR
Türkler’in İslâmî devirde kurdukları en büyük hânedanlardan biri (1040-1308).
Tabi oldukları devlet
İLHANLILAR
İran’da kurulan bir Moğol devleti (1256-1353).
Mücadele ettikleri beylik
KARAMANOĞULLARI
1256-1474 yılları arasında Niğde, Karaman, Konya, İç İl, Taşili ve Alanya yörelerinde hüküm süren hânedan ve beylik.
YÂKUB ÇELEBİ KÜLLİYESİ
Kütahya’da Germiyanoğulları devrinde inşa edilen külliye.
VÂCİDİYE MEDRESESİ
Kütahya’da XIV. yüzyılın ilk çeyreğinde inşa edilen medrese.
KÜTAHYA
Ege bölgesinin İçbatı Anadolu bölümünde şehir ve bu şehrin merkez olduğu il.
DENİZLİ
Ege bölgesinde şehir ve bu şehrin merkez olduğu il.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER