GÜNAH - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

GÜNAH ile İLİŞKİLİ MADDELER

MÂSİYET
Meşrû emir ve isteklere uymama anlamında bir terim.
FISK
Dinin emir ve yasaklarına aykırı davranma anlamında fıkıh ve hadis terimi.
HATA
Mükellefiyeti tamamen veya kısmen kaldıran ehliyet arızalarından biri, kastın karşıtı olarak kullanılan fıkıh terimi.
SUÇ
İşleyene cezaî müeyyide uygulanması öngörülmüş yasak fiil anlamında fıkıh ve hukuk terimi.
KEBÎRE
Büyük günah.
SEYYİE
Kötü hal ve hareketlerle kötü âkıbet, ceza ve musibetleri ifade eden bir terim.
ZELLE
Mükellefin kastı olmadan yaptığı, ilâhî iradeye aykırı fiil.
TÖVBE
Günahtan dönüp Allah’a yönelme anlamında terim.
AZAP
Allah’ı tanımayan veya emirlerine karşı gelenlere dünyada ve âhirette verilen ilâhî ceza.
ASLÎ GÜNAH
Hıristiyanlık’ta, Hz. Âdem ile Havvâ’nın cennette “yasak meyve”den yemek suretiyle işlediklerine ve nesilden nesile bütün insanlığa intikal ettiğine inanılan suç.
MAĞFİRET
Günahların Allah tarafından bağışlanması anlamında bir terim.
MÜCRİM
Günahkâr anlamında bir Kur’an terimi.
FÂCİR
Kâfir veya günahkâr mümin anlamında bir terim.
KEFÂRET
Dinin belirli yasaklarının ihlâli durumunda yapılması istenen malî veya bedenî ibadet.
AF
Bağışlama ve sorumluluktan kurtarma anlamında ahlâk ve fıkıh alanlarında kullanılan bir terim.
CEZA
İnsanların fiil ve davranışlarının dünyada veya âhiretteki karşılığı anlamında kelâm, suçluya uygulanacak maddî ve mânevî müeyyide anlamında fıkıh terimi.
MUAHEZE
Cenâb-ı Hakk’ın kişiyi hatası ya da günahı sebebiyle kınaması veya cezalandırması anlamında bir Kur’an terimi.
İSMET
Peygamberlerin günahtan korunmuş olduğunu ifade eden terim.
HIFZ
Allah’ın, velî kullarını günahta ısrar etmekten koruması anlamında tasavvuf terimi.
KİTÂBÜ’l-KEBÂİR
Zehebî’nin (ö. 748/1348) büyük günahlara dair eseri.
ez-ZEVÂCİR an İKTİRÂFİ’l-KEBÂİR
İbn Hacer el-Heytemî’nin (ö. 974/1567) büyük günahlara dair eseri.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER