HAL - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

HAL ile İLİŞKİLİ MADDELER

الحال
MAKAM
Kararlı ve düzenli çabalarla kazanılan ahlâk ilkesi veya sülûkün mertebeleri anlamında bir tasavvuf terimi.
VAKİT
Sâlikin içinde bulunduğu andaki halini ifade eden tasavvuf terimi.
VÂRİD
Sâlikin kalbine ansızın gelen hal, ilham anlamında tasavvuf terimi.
TELVÎN
Hakk’ın tecellîlerinin farklılaşması ile kulun halinin devamlı değişmesi anlamında bir tasavvuf terimi.
TECELLÎ
Hakk’ın varlığının çeşitli mertebelerde zuhur etmesi, sâlikin keşf yoluyla bu zuhuru idrak etmesi anlamında tasavvuf terimi.
NEFES
Sâlikin yaşadığı yoğun tasavvufî halin hafiflemesi neticesinde duyduğu ferahlık, ayrıca velîlerin himmeti gibi anlamlarda kullanılan tasavvuf terimi.
AHLÂK
İnsanın iyi veya kötü olarak vasıflandırılmasına yol açan mânevî nitelikleri, huyları ve bunların etkisiyle ortaya konan iradeli davranışlar bütünü; bunlarla ilgili ilim dalı.
Kavramdan ilk olarak söz eden mutasavvıflardan biri
SERÎ es-SAKATÎ
Bağdatlı ilk sûfîlerden.
Kavramdan ilk olarak söz eden mutasavvıflardan biri
MUHÂSİBÎ
İlk sûfîlerden, hadis, kelâm ve tefsir âlimi.
Kavramdan ilk olarak söz eden mutasavvıflardan biri
ZÜNNÛN el-MISRÎ
İlk dönem sûfîlerinden.
KABZ
Sâlikin mânevî bir tutukluk içinde bulunması halini ifade eden tasavvuf terimi.
ÜNS
Kulun Allah ile ülfet etmesi halini ifade eden bir tasavvuf terimi.
HAVF
İnsanın Allah katındaki durumu hakkında hissettiği korku ve kaygıları ifade etmek üzere kullanılan bir terim.
RECÂ
Kulun Allah’ın rahmetine güvenerek ümit içinde olması anlamında tasavvuf terimi.
MURAKABE
Kulun, sürekli biçimde Allah Teâlâ’nın gözetimi altında bulunduğunun şuur ve idrakinde olması anlamında tasavvuf terimi.
KURB
Hakk’a yakın olma anlamında bir tasavvuf terimi.
MUHABBET
ŞEVK
Derin arzu, özlem anlamında felsefe ve tasavvuf terimi.
MÜŞÂHEDE
Allah’ın zuhur ve tecellilerini görme anlamında tasavvuf terimi.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER