HALKU’l-KUR’ÂN - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

HALKU’l-KUR’ÂN ile İLİŞKİLİ MADDELER

خلق القرآن
KUR’AN
İslâm dininin kutsal kitabı.
KELÂM
Allah’a nisbet edilen sübûtî sıfatlardan biri.
KELİME
Kur’an’da Allah’ın sözü anlamında, ayrıca Hz. Îsâ’yı tanımlamakta kullanılan terim.
MİHNE
Bazı Abbâsî halifeleri döneminde halku’l-Kur’ân konusunda bazı âlimlerin sorguya çekilip eziyet edilmesine ilişkin olaylara verilen ad.
Kur'an'ın yaratılmış olduğunu savunan bir mezhep
MU‘TEZİLE
İtikadî meselelerin yorumunda akla ve iradeye öncelik veren kelâm mezhebi.
Kur'an'ın yaratılmış olduğunu savunan bir mezhep
CEHMİYYE
Cehm b. Safvân’ın (ö. 128/745-46) itikadî görüşlerinden oluşan mezhebe ve bu mezhebi benimseyenlere verilen ad.
Kur'an'ın yaratılmış olduğunu ilk defa dile getiren şahıslardan biri
CA‘D b. DİRHEM
Tâbiîn neslinden olup ilâhî sıfatlar, halku’l-Kur’ân ve insanların fiilleri gibi itikadî konuları ilk defa tartışmaya açan âlimlerden biri.
LAFZIYYE
Kur’an lafızlarının ve bunları okumanın mahlûk olduğunu kabul edenlere verilen ad.
Kur'an'ın yaratılmışlığı fikrini ısrarla reddeden âlim
AHMED b. HANBEL
Hanbelî mezhebinin imamı, muhaddis, fakih.
Konu hakkında yazılan bir eser
HALKU EF‘ÂLİ’l-İBÂD
Buhârî’nin (ö. 256/870) halku’l-Kur’ân’a dair eseri.
Kur'an'ın yaratılmışlığı fikrini âlimlere zorla benimsetmeye çalışan halife
ME’MÛN
Abbâsî halifesi (813-833).
Kur'an'ın yaratılmış olduğunu kabul etmediği için öldürülen muhaddis
AHMED b. NASR el-HUZÂÎ
Mihne olayında Abbâsî Halifesi Vâsiḳ-Billâh tarafından öldürülen muhaddis.
Kur'an'ın yaratılmış olduğunu savunan ilk âlimlerden biri
BİŞR b. GIYÂS
Cehmiyye ile Mürcie’nin görüşlerini benimseyen kelâmcı ve Hanefî fakihi.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER