HAMMER-PURGSTALL, Joseph Freiherr von - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

HAMMER-PURGSTALL, Joseph Freiherr von ile İLİŞKİLİ MADDELER

Eserinde olumsuz ifadelerle tasvir edilen padişah
MEHMED II
Osmanlı padişahı (1444-1446, 1451-1481).
Osmanlı şairlerinin biyografisinden oluşan eserini ithaf ettiği, “nişân-ı iftihâr” veren padişah
MAHMUD II
Osmanlı padişahı (1808-1839).
Mektuplaştığı kişi
CEVDET PAŞA
XIX. yüzyılın ünlü Türk âlimi ve devlet adamı.
Paris'te tanıştığı ve etkilendiği şarkiyatçı
SACY, Antoine Isaac Silvestre de
Fransız şarkiyatçısı.
İlham kaynağı olduğu şair
GOETHE, Johann Wolfgang von
İslâmiyet’e yakınlık duyduğu bilinen Alman edip ve şairi.
Tercümeleri hakkında tenkitte bulunan kişi
WEIL, Gustav
Alman şarkiyatçısı.
Osmanlı şairlerinin biyografisinden oluşan eserini eleştiren şarkiyatçı
GIBB, Elias John Wilkinson
Osmanlı şiirine dair eseriyle tanınan İskoçyalı şarkiyatçı.
Üyesi olduğu encümen
ENCÜMEN-i DÂNİŞ
Türkiye’de Tanzimat’tan sonra Batı’daki benzerleri yolunda kurulan resmî ilk akademik müessese.
Yağmacı olarak tasvir ettiği ordu
YENİÇERİ
Osmanlı askerî teşkilâtında özel konumlu, maaşlı, dâimî yaya ordusu.
Tarihi hakkında kitap yazdığı devlet
OSMANLILAR
Batı Anadolu’nun kuzeyinde bir Türkmen beyliği olarak ortaya çıkıp üç kıtaya yayılan ve kurucusunun adıyla anılan Türk-İslâm dünyasında en uzun ömürlü devlet (1300-1922).
Hakkında kitap yazdığı devlet
İLHANLILAR
İran’da kurulan bir Moğol devleti (1256-1353).
Kurduğu Şark’ı Sevenler Cemiyeti’nin yayımladığı ve makalelerinin yayımlandığı dergi
FUNDGRUBEN des ORIENTS
1809-1822 yıllarında Viyana’da yayımlanan şarkiyat dergisi.
Makalelerinin yayımlandığı dergi
JOURNAL ASIATIQUE
Fransız şarkiyat dergisi.
Aṭvâḳu’ẕ-ẕeheb’ini Almanca'ya çevirdiği âlim
ZEMAHŞERÎ
el-Keşşâf adlı tefsiri yanında Arap dili ve edebiyatına dair çalışmaları ile tanınan çok yönlü Mu‘tezile âlimi.
Eyyühe’l-veled adlı eserini Almanca'ya çevirdiği âlim
GAZZÂLÎ
Eş‘arî kelâmcısı, Şâfiî fakihi, mutasavvıf, filozoflara yönelttiği eleştirilerle tanınan İslâm düşünürü.
Divanını Almanca'ya çevirdiği şair
HÂFIZ-ı ŞÎRÂZÎ
İran’ın önde gelen lirik şairlerinden.
Divanını kısmen çevirip bastırdığı şair
BÂKÎ
Şöhret ve tesiri asırlarca devam eden, klasik Osmanlı şiirine söyleyiş gücü kazandıran ve “Sultânü’ş-şuarâ” diye anılmış büyük divan şairi.
Osmanlı tarihine dair eserini Fransızca tercümesinden Türkçe’ye çeviren kişi
ATÂ BEY, Mehmed
Son dönem Osmanlı maliyeci, gazeteci ve tarihçisi.
Tarihinin çevirisini yaptığı tarihçi
VASSÂF
İlhanlı devri tarihçisi, bürokrat ve edip.
Almanca'ya çeviriler yaptığı masal külliyatı
BİNBİR GECE
Yazarı ve ne zaman yazıldığı bilinmeyen Arapça masal külliyatı.
Bir kısmını İngilizce'ye çevirerek yayımladığı eser
SEYAHATNÂME
Evliya Çelebi’nin (ö. 1096/1685) on ciltten oluşan büyük eseri.
Rumeli ve Bosna kısımlarını Almanca'ya çevirdiği eser
CİHANNÜMÂ
Kâtib Çelebi’nin (ö. 1067/1657) coğrafyaya dair meşhur eseri.
Haşhaşîler adıyla hakkında bir monografi yazdığı topluluk
HAŞÎŞİYYE
Ortaçağ’da Suriye’deki Nizârî İsmâilîler için kullanılan aşağılayıcı bir isim.
Diplomatik görevle tercüman olarak gönderildiği yer
İSTANBUL
Marmara bölgesinde Türkiye’nin en büyük şehri ve aynı adı taşıyan küçük bir ilin merkezi.
Diplomatik görevle gönderildiği yer
MISIR
Büyük bir kesimi Afrika’da, küçük bir kesimi (Sînâ yarımadası) Asya’da yer alan ülke.
Avusturya konsolosu olarak görevlendirildiği yer
YAŞ
Romanya’da tarihî bir şehir.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER