HÂRİCE b. HUZÂFE - TDV İslâm Ansiklopedisi

HÂRİCE b. HUZÂFE

خارجة بن حذافة
Müellif:
HÂRİCE b. HUZÂFE
Müellif: HÜSEYİN ALGÜL
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 1997
Son Güncelleme Tarihi: -
Erişim Tarihi: 29.06.2022
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/harice-b-huzafe
HÜSEYİN ALGÜL, "HÂRİCE b. HUZÂFE", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/harice-b-huzafe (29.06.2022).
Kopyalama metni

Kureyş kabilesinin Benî Adî koluna mensup olduğu için Kureşî ve Adevî nisbeleriyle anılır. Annesi Fâtıma bint Amr b. Büceyre el-Adeviyye’dir. Kureyş arasında kahramanlığı ile tanınan ve “1000 kişiye bedel” bir süvari sayılan Hârice’nin ne zaman müslüman olduğu bilinmemektedir. Hz. Ömer döneminde Mısır’ın fethine katıldı ve halifenin Amr b. Âs’a gönderdiği takviye birliklerden birine kumanda etti. Mısır’ın fethinden sonra Hz. Ömer, Amr b. Âs’a yazdığı mektupta Bey‘atürrıdvân’a katılanlarla birlikte kahramanlığı ve yararlılıkları sebebiyle Hârice’ye de atıyye verilmesini istedi (İbn Sa‘d, IV, 261). Hârice daha sonra Amr b. Âs tarafından şurta âmiri olarak görevlendirildi. Bazı kaynaklarda kadı olarak görev yaptığı da kaydedilir.

Hz. Ali’yi, Muâviye b. Ebû Süfyân’ı ve Amr b. Âs’ı öldürmek üzere harekete geçen üç Hâricî’den Zâzeveyh, 17 Ramazan 40 (24 Ocak 661) tarihinde vali Amr b. Âs’ın rahatsızlığı sebebiyle sabah namazını kıldırmakla görevlendiren Hârice b. Huzâfe’yi Amr zannedip hançerle şehid etti. Hârice’nin iki hanımından Abdurrahman, Ebân, Abdullah ve Avn adında dört oğlu olmuştur.

Hârice b. Huzâfe’nin naklettiği vitir namazıyla ilgili hadis Abdullah b. Ebû Mürre ez-Zevfî ve Abdurrahman b. Cübeyr el-Mısrî tarafından rivayet edilmiş; Dârimî, İbn Mâce, Ebû Dâvûd ve Tirmizî’nin es-Sünen’lerinde yer almıştır (Wensinck, VIII, 69).


BİBLİYOGRAFYA

, IV, 188-189, 261.

, s. 33, 39, 55.

, III, 203.

a.mlf., , I, 93.

, II, 212.

, IV, 253; V, 149.

, III, 373.

, III, 111.

a.mlf., , s. 56.

, s. 156.

İbn Kudâme, et-Tebyîn fî ensâbi’l-Ḳureşiyyîn (nşr. M. Nâyif ed-Düleymî), Beyrut 1408/1988, s. 442, 452.

, III, 394.

a.mlf., Üsdü’l-ġābe (Bennâ), II, 83-84.

, VII, 216-217.

, VIII, 6-8.

, VII, 330.

, IV, 256-257.

, I, 399.

a.mlf., , III, 74.

, VIII, 69.

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 1997 yılında İstanbul’da basılan 16. cildinde, 168 numaralı sayfada yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER