HÜSEYİN ALGÜL - TDV İslâm Ansiklopedisi

HÜSEYİN ALGÜL

Müellif toplam 40 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Hadis, İslam Tarihi ve Medeniyeti, Tasavvuf
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
EBÛ EYYÛB el-ENSÂRÎ
Hicret sırasında Hz. Peygamber’i Medine’de evine misafir eden ve Türkiye’de “Eyüp Sultan” unvanıyla anılan sahâbî.
EMÎN
İslâmiyet’ten önce Hz. Peygamber’e verilen sıfatlardan biri.
EMÎR SULTAN
Bursalı meşhur sûfî, Yıldırım Bayezid’in damadı.
ENSAR
Hz. Peygamber’e ve muhacirlere yardımcı olan Medineli müslümanlar.
ESVED el-ANSÎ
Resûl-i Ekrem’in sağlığında peygamberlik iddia edenlerden biri.
EVS (Benî Evs)
Medine’de ensarı teşkil eden Kahtânî asıllı iki Arap kabilesinden biri.
EZD (Benî Ezd)
Kahtânîler’e mensup bir Arap kabilesi.
FÂTIMA bint HATTÂB
Hz. Ömer’in kız kardeşi, sahâbî.
FEDEK
Hayber’in fethinden sonra barış yoluyla alınan ve yarısı Hz. Peygamber’e tahsis edilen köy.
FİCÂR
İslâm’dan önce bazı Arap kabileleri arasında haram aylarda cereyan eden savaşlar.
GĀBE GAZVESİ
Hz. Peygamber’in Gatafân kabilesi üzerine yaptığı gazve (6/627).
GĀLİB b. SA‘SAA
Meşhur şair Ferezdak’ın babası.
GATAFÂN (Benî Gatafân)
Adnânîler’e mensup bir Arap kabilesi.
GAZVE
Hz. Peygamber’in bizzat sevk ve idare ettiği savaşlar hakkında kullanılan terim.
HADRAMUT
Arabistan yarımadasında, Yemen’in güney ve güneydoğusunda coğrafî bölge.
HAFÂCE (Benî Hafâce)
Irak tarihinde önemli roller oynamış bedevî bir Arap kabilesi.
HAMZA
Hz. Peygamber’in amcası, Uhud şehidlerinden.
HARAM AYLAR
İslâmî literatürde savaşın haram kabul edildiği dört kutsal ay.
HÂRİS b. ABDÜKÜLÂL
Yemen’de İslâmiyet’i kabul eden ilk Himyer meliklerinden.
HÂRİS b. ABDÜLUZZÂ
Hz. Peygamber’in sütbabası.
HAS‘AM (Benî Has‘am)
Adnânîler’e mensup bir Arap kabilesi.
HASAN b. ALİ el-KELBÎ
Sicilya’da Kelbî hânedanını kuran Fâtımî valisi.
HİLFÜ’l-MUTAYYEBÎN
Câhiliye döneminde Abdümenâfoğulları’nın Abdüddâroğulları’na karşı bazı Kureyş kabileleriyle yaptıkları ittifak.
HİMYERÎLER
Milâttan önce 115 - milâttan sonra 525 yılları arasında Yemen’de hüküm süren Arap hânedanı.
HİND b. EBÛ HÂLE
Hz. Peygamber’in üvey oğlu.
HUCR b. YEZÎD
Sahâbî.
KARKARATÜLKÜDR GAZVESİ
Hz. Peygamber’in Benî Süleym ve Benî Gatafân’a karşı yaptığı sefer (2/624).
KAYS b. MEKŞÛH
Hulefâ-yi Râşidîn devri kumandanlarından.
KUBÂ
Hicret sırasında Hz. Peygamber’in misafir olduğu ve ilk mescidi bina ettiği köy.
KURATÂ SERİYYESİ
Hz. Peygamber’in Benî Kuratâ üzerine gönderdiği iki seriyye (6/627, 9/630).
MESCİD-i DIRÂR
Medine’de münafıkların müslümanlara zarar vermek amacıyla Kubâ Mescidi’nin karşısına yaptırdıkları, daha sonra Hz. Peygamber tarafından yıktırılan mescid.
MESCİD-i KUBÂ / 1. Bölüm
Hz. Peygamber’in hicreti sırasında Medine’den önce son durağı olan Kubâ’da yapılan mescid.
el-MEVÂHİBÜ’l-LEDÜNNİYYE
Ahmed b. Muhammed el-Kastallânî’nin (ö. 923/1517) Hz. Peygamber’in hayatı ve şahsiyetine dair eseri.
MUÂHÂT
Hz. Peygamber’in Medine’de ensar ve muhacirlerden bazılarını birbirleriyle kardeş ilân etmesi.
MUS‘AB b. UMEYR
Hz. Peygamber tarafından Birinci Akabe Biatı’ndan sonra İslâm’ı tebliğ için Medine’ye gönderilen sahâbî.
MÛTE SAVAŞI
Müslümanların Suriyeli hıristiyan Araplar ve Bizans ordusuyla yaptığı ilk savaş (8/629).
MÜRRE SERİYYESİ
Benî Mürre üzerine gönderilen seriyye (8/629).
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER