HÂRİS b. FİHR (Benî Hâris b. Fihr)

بنو الحارث بن فهر
Müellif:
HÂRİS b. FİHR (Benî Hâris b. Fihr)
Müellif: MUSTAFA AĞIRMAN
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
İlk Yayın Tarihi: 1997
Son Güncelleme Tarihi: -
Erişim Tarihi: 21.02.2020
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/haris-b-fihr-beni-haris-b-fihr
MUSTAFA AĞIRMAN, "HÂRİS b. FİHR (Benî Hâris b. Fihr)", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/haris-b-fihr-beni-haris-b-fihr (21.02.2020).
Kopyalama metni
Fihr Hz. Peygamber’in onuncu dedesidir. Fihr’in Hâris, Muhârib ve Gālib adlarında üç oğlu vardı. Gālib Resûl-i Ekrem’in dokuzuncu dedesidir. Hâris’in Kureyş kabilesinin atası olan Adnân’a kadar uzanan şeceresi şöyledir: Hâris b. Fihr b. Mâlik b. Nadr b. Kinâne b. Huzeyme b. Müdrike b. İlyâs b. Mudar b. Nizâr b. Mead b. Adnân. Hâris b. Fihr, Câhiliye devrinde yapılan bir savaşta Kâbe’yi yıkıp taşlarını Yemen’e götürmek ve halkı hac için oraya toplamak isteyen Himyer Meliki Hassân b. Abdülcelâl’i esir almıştı.

Hâris b. Fihr oğulları, Kureyş kabilesi ve bu kabilenin diğer kolları gibi Mekke’de oturur ve ticaretle uğraşırlardı. Abdümenâfoğulları’nın Abdüddâroğulları’na karşı yaptıkları ittifaka Benî Hâris de katılmış ve birincinin safında yer almıştır (bk. HİLFÜ’l-MUTAYYEBÎN). Aşere-i mübeşşereden olan Ebû Ubeyde b. Cerrâh Hârisoğulları koluna mensuptur.

BİBLİYOGRAFYA
İbnü’l-Kelbî, Cemhere (Nâcî), s. 123-127; Müberred, Nesebü ʿAdnân, s. 4; İbn Haldûn, el-ʿİber, II, 324; Kalkaşendî, Ṣubḥu’l-aʿşâ (Şemseddin), I, 405-406; a.mlf., Nihâyetü’l-ereb, Beyrut 1405/1984, s. 61; Cevâd Ali, el-Mufaṣṣal, II, 584; IV, 16, 27, 29, 58, 61-62, 100, 268, 479; Kehhâle, Muʿcemü ḳabâʾili’l-ʿArab, Beyrut 1402/1982, I, 230-231.
Bu madde ilk olarak 1997 senesinde İstanbul'da basılan TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 16. cildinde, 196 numaralı sayfada yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde gösterilmektedir.