HÂTIB b. AMR

حاطب بن عمرو
HÂTIB b. AMR
Müellif: İSMAİL HAKKI ÜNAL
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 1997
Son Güncelleme Tarihi: -
Erişim Tarihi: 01.06.2020
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/hatib-b-amr
İSMAİL HAKKI ÜNAL, "HÂTIB b. AMR", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/hatib-b-amr (01.06.2020).
Kopyalama metni
Resûl-i Ekrem’in müşriklerin zulmü sebebiyle Erkam b. Ebü’l-Erkam’ın evine sığınması hadisesinden ve Hz. Ömer’den önce müslüman oldu. Müşriklerin şiddetli baskılarına göğüs gerdi. Sevde bint Zem‘a ile evli olan kardeşi Sekrân ve diğer kardeşi Selît ile birlikte Habeşistan’a hicret etti. Onun Habeşistan’a ilk hicret eden müslümanlar arasında yer aldığı ve Habeş toprağına ilk ayak basan sahâbî olduğu söylendiği gibi Habeşistan’a yapılan her iki hicrette bulunduğu da rivayet edilmektedir. Hâtıb, Medine’ye hicretin başlamasından önce Mekke’ye döndü; oradan da Medine’ye hicret etti. Hz. Peygamber’le birlikte Bedir ve Uhud gazvelerine katıldı. Belâzürî’nin bildirdiğine göre, İslâmiyet’in ilk yıllarında Kureyş’ten yazı yazmayı bilen sayılı kişilerden biri olduğu için Resûl-i Ekrem’in vahiy kâtipliğini de yaptı. Güzel konuşması sebebiyle “Kureyş’in hatibi” diye anılan, Hudeybiye’de Mekkeliler’i temsil eden ve Mekke’nin fethi sırasında müslüman olan Süheyl b. Amr da onun kardeşidir. Habeşistan’da veya Mekke’ye döndükten sonra Medine’ye hicret edemeden orada vefat eden kardeşi Sekrân’dan dul kalan Sevde bint Zem‘a’yı Hz. Hatice’nin vefatından sonra Resûlullah ile onun evlendirdiği söylenmektedir.

BİBLİYOGRAFYA
İbn İshak, es-Sîre, s. 125, 157, 205-206; İbn Hişâm, es-Sîre, I, 281, 285; İbn Sa‘d, eṭ-Ṭabaḳāt, I, 204; III, 405; Belâzürî, Fütûh (Fayda), s. 692; İbn Abdülber, el-İstîʿâb, I, 347-348; IV, 41; İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-ġābe, I, 434; II, 412; VI, 64; İbn Hudeyde el-Ensârî, el-Miṣbaḥu’l-muḍî fî küttâbi’n-nebiyyi’l-ümmî (nşr. Muhammed Azîmüddin), Beyrut 1405/1985, I, 85-86; İbn Seyyidünnâs, ʿUyûnü’l-es̱er, II, 316; İbn Hacer, el-İṣâbe, I, 301; IV, 40; M. Mustafa el-A‘zamî, Küttâbü’n-nebî, Riyad 1401/1981, s. 52.
Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 1997 yılında İstanbul'da basılan 16. cildinde, 444 numaralı sayfada yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER