HÂTIB b. AMR - TDV İslâm Ansiklopedisi

HÂTIB b. AMR

حاطب بن عمرو
HÂTIB b. AMR
Müellif: İSMAİL HAKKI ÜNAL
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 1997
Son Güncelleme Tarihi: -
Erişim Tarihi: 25.09.2021
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/hatib-b-amr
İSMAİL HAKKI ÜNAL, "HÂTIB b. AMR", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/hatib-b-amr (25.09.2021).
Kopyalama metni

Resûl-i Ekrem’in müşriklerin zulmü sebebiyle Erkam b. Ebü’l-Erkam’ın evine sığınması hadisesinden ve Hz. Ömer’den önce müslüman oldu. Müşriklerin şiddetli baskılarına göğüs gerdi. Sevde bint Zem‘a ile evli olan kardeşi Sekrân ve diğer kardeşi Selît ile birlikte Habeşistan’a hicret etti. Onun Habeşistan’a ilk hicret eden müslümanlar arasında yer aldığı ve Habeş toprağına ilk ayak basan sahâbî olduğu söylendiği gibi Habeşistan’a yapılan her iki hicrette bulunduğu da rivayet edilmektedir. Hâtıb, Medine’ye hicretin başlamasından önce Mekke’ye döndü; oradan da Medine’ye hicret etti. Hz. Peygamber’le birlikte Bedir ve Uhud gazvelerine katıldı. Belâzürî’nin bildirdiğine göre, İslâmiyet’in ilk yıllarında Kureyş’ten yazı yazmayı bilen sayılı kişilerden biri olduğu için Resûl-i Ekrem’in vahiy kâtipliğini de yaptı. Güzel konuşması sebebiyle “Kureyş’in hatibi” diye anılan, Hudeybiye’de Mekkeliler’i temsil eden ve Mekke’nin fethi sırasında müslüman olan Süheyl b. Amr da onun kardeşidir. Habeşistan’da veya Mekke’ye döndükten sonra Medine’ye hicret edemeden orada vefat eden kardeşi Sekrân’dan dul kalan Sevde bint Zem‘a’yı Hz. Hatice’nin vefatından sonra Resûlullah ile onun evlendirdiği söylenmektedir.


BİBLİYOGRAFYA

, s. 125, 157, 205-206.

, I, 281, 285.

, I, 204; III, 405.

, s. 692.

, I, 347-348; IV, 41.

, I, 434; II, 412; VI, 64.

İbn Hudeyde el-Ensârî, el-Miṣbâḥu’l-muḍî fî küttâbi’n-nebiyyi’l-ümmî (nşr. Muhammed Azîmüddin), Beyrut 1405/1985, I, 85-86.

, II, 316.

, I, 301; IV, 40.

M. Mustafa el-A‘zamî, Küttâbü’n-nebî, Riyad 1401/1981, s. 52.

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 1997 yılında İstanbul’da basılan 16. cildinde, 444 numaralı sayfada yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER