HUNEYS b. HUZÂFE - TDV İslâm Ansiklopedisi

HUNEYS b. HUZÂFE

خنيس بن خذافة
Müellif:
HUNEYS b. HUZÂFE
Müellif: MEHMET AYKAÇ
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 1998
Erişim Tarihi: 08.12.2023
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/huneys-b-huzafe
MEHMET AYKAÇ, "HUNEYS b. HUZÂFE", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/huneys-b-huzafe (08.12.2023).
Kopyalama metni

Kureyş kabilesinin Sehm kolundandır. İsminin Hubeyş veya Hısn şeklinde kaydedilmesi yanlıştır (İbn Hacer, I, 457; IV, 273). Tanınmış sahâbî Abdullah b. Huzâfe’nin kardeşi olan Huneys Resûlullah’ın Dârülerkam’a girmesinden önce müslüman oldu. İkinci Habeşistan hicretine katıldı; bir müddet sonra bazı muhacirler gibi o da Mekke’ye geri döndü ve Hz. Ömer’in kızı Hafsa ile evlendi.

Huneys b. Huzâfe Hafsa ile birlikte Medine’ye hicret etti; daha sonra Hz. Ömer Medine’ye hicret edince onu karşıladı. Ensar ile muhâcirler arasında yapılan kardeşlik anlaşmasında (muâhât) Hz. Peygamber Huneys’i Ebû Abs ile kardeş ilân etti. Resûl-i Ekrem’in Hafsa ile Uhud Gazvesi’nden önce evlenmesi (İbn Sa‘d, VIII, 83; Belâzürî, I, 422), Bedir Gazvesi’ne katılan Huneys’in Uhud Gazvesi’ne de katıldığı (İbn Abdülber, I, 438; İbnü’l-Esîr, II, 147; , I, 456) şeklindeki bilgilerin doğru olmadığını göstermektedir. Bedir Gazvesi’nden dönerken yolda hastalanan Huneys b. Huzâfe 3. yılın Muharrem ayında (Temmuz 624) Medine’de vefat etti; cenaze namazını Resûlullah kıldırdı ve Bakī‘ Mezarlığı’nda Osman b. Maz‘ûn’un yanına defnedildi.


BİBLİYOGRAFYA

, VIII, 74.

Buhârî, “Meġāzî”, 12.

, s. 124, 157, 207, 240.

, I, 156.

, I, 256, 328; II, 367-368, 476-477.

, III, 392-393, 450; IV, 189; VIII, 81-83.

, s. 54, 74, 83.

, I, 214-215, 422.

İbn Hazm, Cevâmiʿu’s-sîre, Beyrut 1403/1983, s. 49, 93.

, I, 437-438; IV, 268.

, II, 147; VII, 65.

Zehebî, Târîḫu’l-İslâm: es-Sîretü’n-nebeviyye, s. 139.

, I, 456-457; IV, 273.

, III, 38.

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 1998 yılında İstanbul’da basılan 18. cildinde, 380 numaralı sayfada yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER