HÜSEYİN KÂZIM KADRİ - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

HÜSEYİN KÂZIM KADRİ ile İLİŞKİLİ MADDELER

TÜRK LUGATI
Hüseyin Kâzım Kadri’nin (ö. 1934) hazırladığı karşılaştırmalı Türkçe sözlük.
Kızı
KUNT, Fatma Rikkat
Tezhip sanatkârı ve hocası.
Girdiği cemiyet
İTTİHAT ve TERAKKÎ CEMİYETİ
1908 İhtilâli’ni düzenleyen ve bu tarihten itibaren 1918’e kadar devletin yönetiminde birinci derecede rol oynayan siyasî cemiyet.
Birinci reis vekilliğine seçildiği meclis
MECLİS-i MEB‘ÛSAN
İki meclisli Osmanlı Parlamentosu’nun seçimle gelen üyelerden oluşan kanadı.
Kabinesinde görev aldığı sadrazam
AHMED TEVFİK PAŞA
Hariciye nâzırı ve son Osmanlı sadrazamı.
Belirlenmesi için meclise ilk teklifi verdiği mesele
MÎSÂK-ı MİLLÎ
Osmanlı Mebusan Meclisi tarafından ilân edilen ve barış şartlarını açıklayan bildiri.
Tanin gazetesini beraber çıkardığı şair
TEVFİK FİKRET
Edebiyât-ı Cedîde şairi.
Tanin gazetesini beraber çıkardığı yazar
YALÇIN, Hüseyin Cahit
Gazeteci, hikâye ve roman yazarı, edebiyat eleştirmeni.
Yazdığı gazetelerden
TASVÎR-i EFKÂR
Şinâsi (ö. 1871) tarafından yayımlanan ilk Türkçe gazetelerden.
Yazdığı gazetelerden
MA‘LÛMÂT
II. Abdülhamid döneminde yayımlanan haftalık ilmî ve edebî dergi.
Yazdığı gazetelerden
İKDAM
1894-1928 yılları arasında günlük olarak yayımlanan siyasî, ilmî gazete.
Yazdığı dergilerden
İCTİHAD
Abdullah Cevdet’in (ö. 1932) idaresi altında yayımlanan ilmî, siyasî ve edebî muhtevalı dergi.
Yazdığı dergilerden
SERVET-i FÜNÛN
1891-1944 yılları arasında yayımlanan ve Edebiyât-ı Cedîde topluluğunun yayın organı olan sanat ve edebiyat dergisi.
Yazdığı dergilerden
SEBÎLÜRREŞÂD
Mehmed Âkif’in desteği ve başyazarlığında Eşref Edip Fergan’ın yayımladığı dergi.
Yoğunlaştığı alan
SÖZLÜK
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER