İBN BATTÂL el-BATALYEVSÎ

ابن بطال البطّليوسي
Müellif:
İBN BATTÂL el-BATALYEVSÎ
Müellif: CENGİZ KALLEK
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
İlk Yayın Tarihi: 1999
Son Güncelleme Tarihi: -
Erişim Tarihi: 21.02.2020
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/ibn-battal-el-batalyevsi
CENGİZ KALLEK, "İBN BATTÂL el-BATALYEVSÎ", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/ibn-battal-el-batalyevsi (21.02.2020).
Kopyalama metni
Endülüs şehirlerinden Batalyevs’te (Badajoz) doğdu. Kurtuba’da (Cordoba) öğrenim gördükten sonra İlbîre’ye (Elvira) yerleşti. Güçlü bir şair olup şiirlerinde “Yâ ayn cûdî” hitabını çok kullandığı için Ayn Cûdî ve muhtemelen Câhiliye şairi Mütelemmis’e benzetilmesi sebebiyle de Mütelemmis lakaplarıyla tanındı. İbnü’l-Kettânî Kitâbü’t-Teşbîhât adlı eserinde şiirlerinden çeşitli örnekler vermiştir (bk. bibl.). İbn Ebû Zemenîn ile arkadaş olan İbn Battâl’in talebeleri arasında İbn Abdülber en-Nemerî, İbnü’l-Hazzâ, İbnü’l-Hassâr ve Hakem b. Muhammed b. Ebû Rebî‘ el-Eyserî gibi âlimler vardır. İbn Battâl İlbîre’de vefat etti.

Kaynaklarda, İbn Battâl’in, müftü ve kadılar için önemli bir müracaat kaynağı olduğu belirtilen el-Muḳniʿ fî uṣûli’l-aḥkâm ile Âdâbü’ṣ-ṣavm, el-Mûḳıẓ (zühdle ilgilidir), Edebü’l-hümûm (Edebü’l-mehmûm), ed-Delîl ilâ ṭâʿati’l-celîl adlı eserlerinin bulunduğu kaydedilir. Makkarî, hadisçi İbn Battâl el-Kurtubî’nin Şerḥu’l-Câmiʿi’ṣ-ṣaḥîḥ’ini yanlışlıkla İbn Battâl el-Batalyevsî’ye nisbet etmiştir (Nefḥu’ṭ-ṭîb, III, 451).

BİBLİYOGRAFYA
İbnü’l-Kettânî, et-Teşbîhât min eşʿâri ehli’l-Endelüs (nşr. İhsan Abbas), Beyrut 1401/1981, s. 38-39, 48, 59, 91-92, 113, 123-125, 126, 164, 227-229, 231, 233, 255-256, 263; Humeydî, Ceẕvetü’l-muktebis (nşr. İbrâhim el-Ebyârî), Kahire 1410/1989, I, 344; Kādî İyâz, Tertîbü’l-medârik, II, 748; İbn Hayr, Fehrese (nşr. İbrâhim el-Ebyârî), Kahire 1410/1989, I, 309; İbn Beşküvâl, eṣ-Ṣıla (nşr. İbrâhim el-Ebyârî), Kahire 1410/1989, I, 313; Dabbî, Buġyetü’l-mültemis (Ebyârî), II, 379; İbn Ferhûn, ed-Dîbâcü’l-müẕheb, I, 376-377; Makkarî, Nefḥu’ṭ-ṭîb, III, 292, 450-451; Mahlûf, Şeceretü’n-nûr, I, 102; Îżâḥu’l-meknûn, I, 51, 478; II, 548; Hediyyetü’l-ʿârifîn, I, 396-397; Ziriklî, el-Aʿlâm, III, 195; Kehhâle, Muʿcemü’l-müʾellifîn, IV, 273; Sezgin, GAS, II, 691-692.
Bu madde ilk olarak 1999 senesinde İstanbul'da basılan TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 19. cildinde, 360 numaralı sayfada yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde gösterilmektedir.