İBN EŞTE - TDV İslâm Ansiklopedisi

İBN EŞTE

ابن أشتة
Müellif:
İBN EŞTE
Müellif: TAYYAR ALTIKULAÇ
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 1999
Erişim Tarihi: 29.05.2024
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/ibn-este
TAYYAR ALTIKULAÇ, "İBN EŞTE", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/ibn-este (29.05.2024).
Kopyalama metni

Aslen İsfahanlı olup Süyûtî ve Dâvûdî tarafından Levzerî (Lûzerî) nisbesiyle anılmıştır. Zehebî’nin belirttiğine göre İsfahan’da Muhammed b. Ahmed b. Hasan el-Kisâî’den kıraat dersleri aldı. Kitâbü’s-Sebʿa müellifi Ebû Bekir İbn Mücâhid’e talebelik yaptığına göre tahsil için bir müddet Bağdat’ta bulunmuş olmalıdır. Muhammed b. Ya‘kūb el-Muaddel ve Ebû Bekir Muhammed b. Hasan en-Nakkāş gibi âlimler de onun kıraat hocalarındandır. Mısır’a yerleşen İbn Eşte’nin talebeleri arasında Halef b. İbrâhim, Ebü’t-Tayyib İbn Galbûn, Ebü’l-Kāsım İbnü’d-Debbâğ ve Muhammed b. Abdullah el-Müeddib sayılabilir. Ebû Amr ed-Dânî, İbn Eşte’nin sağlam, güvenilir, Arapça’ya vâkıf, mânaya nüfuzu olan, değerli eserler vermiş bir âlim olduğunu söylemiş (, II, 617), İbnü’l-Cezerî de onun hakkında “büyük bir üstat, güvenilir bir araştırmacı” ifadesini kullanmıştır. İbn Eşte 27 Şâban 360’ta (25 Haziran 971) Mısır’da vefat etti.

Eserleri. İbn Eşte’nin kaynaklarda zikredilen eserleri şunlardır:

1. Kitâbü’l-Muḥabber. İbnü’l-Cezerî, kıraatle ilgili bu eserin müellifinin geniş ilmini gösteren bir kitap olduğunu belirtir.

2. Kitâbü’l-Müfîd fi’ş-şâẕ.

3. Kitâbü’l-Meṣâḥif. Süyûtî el-İtḳān’ını yazarken bu eserden nakillerde bulunduğunu zikretmektedir (meselâ bk. el-İtḳān, I, 149).

4. Riyâżatü’l-elsine fî iʿrâbi’l-Ḳurʾân ve meʿânîh. Kur’ân-ı Kerîm’in i‘rabı hakkındadır.

5. el-Vaḳf ve’l-ibtidâʾ.


BİBLİYOGRAFYA

, I, 91 (dipnot 6).

, II, 617.

a.mlf., : sene 351-380, s. 220.

, III, 347.

, II, 184.

İbn Nâsırüddin, Tavżîhü’l-müştebih (nşr. M. Naîm el-Araksûsî), Beyrut 1414/1993, I, 238.

, I, 142.

a.mlf., el-İtḳān, I, 149.

(Ömer), II, 157.

, II, 1459.

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 1999 yılında İstanbul’da basılan 19. cildinde, 477 numaralı sayfada yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER