İBN SİVÂR - TDV İslâm Ansiklopedisi

İBN SİVÂR

ابن سوار
Müellif:
İBN SİVÂR
Müellif: AHMET MADAZLI
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 1999
Erişim Tarihi: 06.02.2023
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/ibn-sivar
AHMET MADAZLI, "İBN SİVÂR", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/ibn-sivar (06.02.2023).
Kopyalama metni

412’de (1021) Bağdat’ta doğdu. Bazı kaynaklarda künyesinin İbn Sevvâr şeklinde harekelenmesi bir zühul eseri olmalıdır (İbn Hacer, II, 699). Ebû Tâhir, Utbe b. Abdülmelik el-Osmânî, Ebû Ali eş-Şermekānî, Hasan b. Ali el-Attâr ve Ali b. Muhammed el-Hayyât gibi kıraat âlimlerinden ders aldı. Muhammed b. Abdülvâhid b. Rizme, Ebü’l-Kāsım et-Tenûhî, İbn Gaylân gibi muhaddislerden hadis dinledi; itibarlı bir kıraat ve hadis âlimi olarak Irak’ın şeyhülkurrâsı oldu. Kendisinden Ebû Ali İbn Sükkere, Muhammed b. Hadır el-Muhavvelî, Ebü’l-Kerem Mübârek b. Hasan eş-Şehrezûrî ve Ebû Muhammed Sıbtu’l-Hayyât kıraat ilmi tahsil ederken Ebû Tâhir es-Silefî, İbn Nâsır es-Selâmî, Ahmed b. Mukarreb ve iki oğlu Ebü’l-Fevâris Hibetullah ve Ebü’l-Fütûh Muhammed ile torunu Ebû Tâhir Hasan b. Hibetullah hadis alanında faydalanmıştır. Ayrıca Ebû Tâhir es-Silefî ondan el-Müstenîr adlı eserini dinlemiştir. İbn Sivâr 4 Şâban 496’da (13 Mayıs 1103) Bağdat’ta vefat etti ve Ma‘rûf-i Kerhî’nin kabrinin yanına defnedildi.

İbn Sükkere, İbn Sivâr’ın kendini kıraat ve hadis okutmaya hasrettiğini söylerken sika bir Hanefî âlimi olduğunu belirtmiş, İbn Nâsır es-Selâmî de onun hakkında sika, mütkın ve sebt terimlerini kullanmıştır. Ebû Sa‘d es-Sem‘ânî, İbn Sivâr’ın sika oluşuna işaret ettikten sonra pek çok kişinin ondan Kur’an’ı hatmettiğini ve kendi hattıyla çok sayıda hadis yazdığını zikretmiştir.

İbn Sivâr’ın meşhur on imamın kıraatini içine alan el-Müstenîr fi’l-ḳırâʾâti’l-ʿaşr adlı eseri İbnü’l-Cezerî’nin en-Neşr’inin kaynakları arasında yer almakta olup Millet (Feyzullah Efendi, nr. 9, 132 varak) ve Nuruosmaniye (nr. 91, 268 varak; nr. 92, vr. 180-259; nr. 95, vr. 16-146) kütüphanelerinde nüshaları bulunmaktadır (diğer nüshaları için bk. Brockelmann, I, 722).


BİBLİYOGRAFYA

, “svr” md.

, XVII, 81.

, IV, 46-48.

, II, 858-860.

a.mlf., , XIX, 225-227.

a.mlf., : sene 491-500, s. 229-231.

, VII, 204-205.

, I, 82.

a.mlf., , I, 86.

, II, 699.

, II, 1670.

, I, 722.

Hasan Saferî Nâdirî, “İbn Sivâr”, , III, 720-721.

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 1999 yılında İstanbul’da basılan 20. cildinde, 359 numaralı sayfada yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER