İBN TABÂTABÂ, Ebü’l-Hasan - TDV İslâm Ansiklopedisi

İBN TABÂTABÂ, Ebü’l-Hasan

ابو الحسن ابن طباطبا
İBN TABÂTABÂ, Ebü’l-Hasan
Müellif: MEHMET SAMİ BENLİ
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 1999
Erişim Tarihi: 29.11.2023
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/ibn-tabataba-ebul-hasan
MEHMET SAMİ BENLİ, "İBN TABÂTABÂ, Ebü’l-Hasan", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/ibn-tabataba-ebul-hasan (29.11.2023).
Kopyalama metni

İsfahan’da doğdu. Hz. Hasan’ın soyundandır. Tabâtabâ lakabıyla anılan büyük dedesi İbrâhim’e (İbn Hallikân, I, 130) nisbetle İbn Tabâtabâ diye tanınır. İsfahan’da yetişen İbn Tabâtabâ, öğrenimini şehrin önde gelen edip ve âlimlerinin yanında tamamladı. Hayranı olduğu şair halife Abdullah b. Mu‘tez ile görüşmeyi çok arzuladığı halde yolculuğa çıkmaya cesaret edemediğinden bu isteğine ulaşamadı. İbnü’l-Mu‘tezz’in divanını hayatının sonlarına doğru Ma‘mer adında bir tanıdığının evinde görebildi. Kısa süre içinde göz gezdirdiği bu divanın 187 beytini hemen orada ezberlemiş olması kaynaklarda hâfızasının gücüne delil olarak nakledilir (Yâkūt, XVII, 144-145). Hayatı boyunca İsfahan’dan ayrılmayan İbn Tabâtabâ, bu şehirde vefat etti. Muhsin el-Emîn, İbn Tabâtabâ’yı Şîa’nın ileri gelen âlim ve şairleri arasında saymakla birlikte (, IX, 72) diğer kaynaklarda bu konuda herhangi bir kayda rastlanmamaktadır.

Keskin bir zekâya, şiir, dil ve edebiyata karşı üstün yeteneğe sahip olan İbn Tabâtabâ bu vasıfları ve geniş kültürüyle devamlı övünmüş, söz ustalığında Mu‘tezile büyüklerinden Vâsıl b. Atâ’dan daha üstün ve güçlü olduğunu yeminle ifade etmiştir (Abdülkādir Şeyh İdrîs, L [1980], s. 139). İbn Tabâtabâ, edebî tenkitte gerçekçi ve yapıcı yaklaşımıyla aralarında Merzübânî, Ebû Hilâl el-Askerî, Ebû Ali el-Merzûkī ve İbn Ebü’l-İsba‘ el-Mısrî gibi âlim ve sanatkârların bulunduğu birçok kimseyi etkilemiştir. Klasik Arap şiirinin geleneksel yapısı ve bütünlüğü üzerindeki tenkitçi yaklaşımları ve zamanına göre iyi tasarlanmış bir şiir nazariyesinin ilk şeklini ortaya koymuş olması bakımından Arap edebiyatı münekkitlerinin önde gelen temsilcilerinden kabul edilir.

Arap edebiyatının bilhassa şiir ve şiir tenkidi sahasında ilmî çalışmaların yoğunlaştığı ve verimli sonuçların alındığı bir döneminde yetişen İbn Tabâtabâ, bir âlim ve edip olmasının yanı sıra şairliğinin de verdiği avantajla aynı alanın uzmanı olan İbn Kuteybe, İbnü’l-Mu‘tez ve Kudâme b. Ca‘fer gibi çağdaşları arasında özgün fikir ve tesbitleriyle daha farklı bir konumdadır. Genellikle dil üzerinde uzman olan çağdaşları şiiri vezin, kafiye, i‘rab ve lafız yönlerinden katı kurallar içinde ele alırken İbn Tabâtabâ şiire canlı bir varlık gibi yaklaşarak onu insana benzetmiştir. Ona göre insanların fizikî görünüşü, ses, akıl ve duyguları farklı olduğu ve bu özellikleriyle başkalarından ayrıldıkları gibi şiirler de okuyucunun zevk ve beğeni seviyesine göre değerlendirilir. Şiirde güzelliğin ölçüsü okuyucunun duygu ve zevkine bağlıdır. Sözü beden ve ruh arasındaki alâkayı göz önünde bulundurarak değerlendiren İbn Tabâtabâ, kelime ve ibarelerin şekilleriyle ifade tarzlarının sözün bedenini, mânalarının ise ruhunu teşkil ettiğini söyler. Ona göre güzel şiir yazabilmek için şekilden önce şairde şiire yatkın bir mizaç ve zevkin bulunması gerekir. Hatta bu iki vasfa sahip şairler vezinden bile müstağni kalabilir. Aruz bilgisi yalnız başına şair olmaya yeterli değildir. Bu sanatta yetenek ve zevk en önemli unsurdur (ʿİyârü’ş-şiʿr, s. 14-15).

Şiir tenkit ve değerlendirmesinde dikkat edilecek hususları vezin, mâna, lafız ve bağlama uygunluk olmak üzere dört ana madde altında toplayan İbn Tabâtabâ Araplar’ın tarih, siyer, nesep, eyyâm, menkıbe, örf ve âdet bilgilerini kapsayan geniş kültürüne, Arap dili, belâgatı ve edebiyatına ait ilimlere vâkıf olmayı şairler için ön şart olarak görür. Şiir yazacak olanlara öncelikle konunun zihinde olgunlaştırılmasını, daha sonra şiir sanatının araç ve gereçleri olan lafız, kafiye ve vezin seçilerek nazma geçilmesini öğütler.

Eski şairlerden tamamıyla uzak kalınamayacağını, yeni şairlerin onlardan etkilenmesinin tabii ve hatta zaruri olduğunu söyleyen İbn Tabâtabâ, bunların çok dikkatli ve titiz davranarak eski şairlerden aldıkları mâna, mefhum ve mazmunları kendilerine has üslûp ve nazım şekilleriyle yeniden üretebileceklerini, bunun intihal (sirkat) sayılmayacağı fikrini ortaya atan ilk münekkit olması ile de ayrı bir öneme sahiptir.

Şöhret peşinde koşan bazı çağdaş şairleri, ihsan ve iltifatlarını kazanmak istedikleri şahsiyetler için haksız ve mübalağalı methiyeler, hicivler ve gazeller söyledikleri veya güldürücü hikâyeler ve gayri ciddi nükteler yazdıkları için eleştiren İbn Tabâtabâ, sanat adına yapılan bu tür işlerin sağlam bir karakterden kaynaklanmadığını, gerçekleri aksettirmeyen, tabiilikten uzak çalışmalar olduğunu belirterek şiirde her zaman gerçekçiliği savunmuştur. Aynı zamanda iyi bir şair olan İbn Tabâtabâ’nın kendi ilmi ve şairliğiyle övündüğü fahriyeleri; övgü, yergi ve gazelleri; güneş, ay, yıldız, gece, bulut, bahçe, çiçek gibi tabiat tasvirine dair bazı parçaları kaynaklarda yer alır (Ebû Hilâl el-Askerî, I, 124, 130, 198, 212, 339, 340, 350, 360; II, 36; ayrıca bk. tür.yer.; Ebû İshak el-Husrî, II, 756-757; Yâkūt, XVII, 146-149, 150, 156).

Eserleri. 1. ʿİyârü’ş-şiʿr (Miʿyârü’ş-şiʿr). İbn Tabâtabâ’nın edebî tenkit alanında değerini zamanımıza kadar koruyabilen en önemli çalışmasıdır. Eser, müellifin bazı şairlerle ilgili eleştirilerini ihtiva etmesinin yanı sıra şiiri lafız, mâna, vezin ve şekil yönünden incelemesi ve elde ettiği sonuçları sade bir üslûpla okuyucuya sunması bakımından da ayrıca önem taşır. İbn Tabâtabâ’nın bu eserinde ele aldığı başlıca konular şunlardır: Şiirin aletleri (şiirin alt yapısını oluşturan bilim ve kültür şubeleri), şiir sanatı, mâna ile lafız arasındaki ilişkiler, şiirin ölçüsü, teşbih ve çeşitleri, muhkem ve başarılı şiirlerle zayıf ve tekellüflü şiirler, serika (intihal) meselesi, lafzı güzel anlamı zayıf, anlamı düzgün vezni bozuk şiirler, şiirde lafız-mâna uygunluğu, matla‘ ve kafiyeye dair konular. ʿİyârü’ş-şiʿr Tâhâ el-Hâcirî ve Muhammed Zağlûl Sellâm (Kahire 1376/1956), Abbas Abdüssâtir (şerh ve tahkik, Beyrut 1402/1982) ve Abdülazîz el-Mâni‘ (Beyrut 1406/1985) tarafından neşredilmiştir. Hasan b. Bişr el-Âmidî’nin Iṣlâḥu mâ fî Miʿyâri’ş-şiʿr li’bn Ṭabâṭabâ mine’l-ḫaṭaʾ adıyla kaleme aldığı çalışma (İbnü’n-Nedîm, s. 172) günümüze ulaşmamıştır.

2. Dîvân. Ebû Bekir es-Sûlî tarafından hazırlanan (a.g.e., s. 222), İbn Hallikân’ın gördüğünü söylediği divan (Vefeyât, I, 130) bütünüyle zamanımıza kadar gelmemiştir (Sezgin, II, 635). Ancak Dîvânü’l-meʿânî, Zehrü’l-âdâb, Muḥâḍarâtü’l-üdebâʾ ve İrşâdü’l-erîb gibi eserlerde şairin şiirlerinden örnekler bulunmaktadır. Brockelmann divanın 1332’de (1914) Sayda’da yayımlandığını kaydediyorsa da (GAL Suppl., I, 146) onun gösterdiği eser, İbrâhim b. Hüseyin et-Tabâtabâî (ö. 1318/1901) adlı başka bir şairin divanıdır (Serkîs, II, 1226). Câbir el-Hâkānî müellifin günümüze ulaşan şiirlerini Şiʿru İbn Ṭabâṭabâ el-ʿAlevî adıyla yayımlamıştır (Bağdat 1975).

3. Risâle fi’stiḫrâci’l-muʿammâ (Kitâb fi’l-medḫal fî maʿrifeti’l-muʿammâ mine’ş-şiʿr). Süleymaniye Kütüphanesi’nde (Fâtih, nr. 5300) altı varaklık bir nüshası bulunmaktadır.

4. Kitâb fî taḳrîżi’d-defâtir. Muhtemelen kitapların faziletine dair manzum bir eser olup İbnü’n-Nedîm’in müellife nisbetle zikrettiği yedi beyit (el-Fihrist, s. 23) bu eserden alınmış olmalıdır.

5. Kitâbü’l-ʿArûż. Yâkūt bunun önemli bir çalışma olduğunu söyler (Muʿcemü’l-üdebâʾ, XVII, 143).

6. Senâmü’l-meʿâlî. Kaynaklarda adı geçen bu eserin muhtevası hakkında bilgi bulunmamaktadır.

7. Kitâbü Tehẕîbi’ṭ-ṭabʿ. Çeşitli şairlerden seçilmiş şiirleri ihtiva eder (ʿİyârü’ş-şiʿr, s. 7, 14).

8. Kitâbü’ş-Şiʿr ve’ş-şuʿarâʾ. Tehẕîbü’ṭ-ṭabʿ ile aynı eser veya aynı konuda yazılmış başka bir eser olması mümkündür.

İbn Tabâtabâ hakkında müstakil çalışmalar yapılmıştır: Abdüsselâm Abdülhafîz Abdülâl, Naḳdü’ş-şiʿr beyne İbn Ḳuteybe ve İbn Ṭabâṭabâ el-ʿAlevî (Kahire 1398/1978); Muhammed b. Abdurrahman er-Rebî‘, İbn Ṭabâṭabâ en-nâḳıd (Riyad 1399/1979); Şerîf Râgıb es-Süleyman, İbn Ṭabâṭabâ el-edîb en-nâḳıd (Amman 1401/1981); Abdullah Abdülkerîm el-Abbâdî, el-İtticâhü’n-naḳdî ʿinde İbn Ṭabâṭabâ (İskenderiye 1410/1990).


BİBLİYOGRAFYA

Ebü’l-Hasan İbn Tabâtabâ, ʿİyârü’ş-şiʿr (nşr. Tâhâ el-Hâcirî – Muhammed Zağlûl Sellâm), Kahire 1376/1956, neşredenin girişi, s. e-y; a.e. (nşr. Abbas Abdüssâtir), Beyrut 1402/1982, neşredenin girişi, s. 7-8.

, I, 463.

Merzübânî, Muʿcemü’ş-şuʿarâʾ (nşr. F. Krenkow), Beyrut 1402/1982, s. 427.

, s. 23, 151, 172, 222.

Ebû Hilâl el-Askerî, Dîvânü’l-meʿânî, Kahire 1952, I, 124, 130, 198, 212, 339, 340, 350, 360; II, 36; ayrıca bk. tür.yer.

Ebû İshak el-Husrî, Zehrü’l-âdâb (nşr. Ali Muhammed el-Bicâvî), Kahire 1389/1969, II, 756-757.

, XVII, 143-156.

İbnü’l-Kıftî, el-Muḥammedûn mine’ş-şuʿarâʾ (nşr. Riyâd Abdülhamîd Murâd), Beyrut 1408/1988, s. 9-10.

, I, 130.

, II, 79-80.

, II, 1226.

, I, 146.

Abdürrahîm el-Abbâsî, Meʿâhidü’t-tenṣîṣ (nşr. M. Muhyiddin Abdülhamîd), Beyrut 1367/1947, II, 129-130.

, II, 634-635.

Abdüsselâm Abdülhafîz Abdülâl, Naḳdü’ş-şiʿr beyne İbn Ḳuteybe ve İbn Ṭabâṭabâ el-ʿAlevî, Kahire 1978, s. 27-58; ayrıca bk. tür.yer.

Ahmed İsmailoviç, Felsefetü’l-istişrâḳ, Kahire 1980, s. 296-299.

, II, 420-423.

, IX, 72-80.

İhsan Abbas, Târîḫu’n-naḳdi’l-edebî ʿinde’l-ʿArab, Amman 1986, s. 133-145.

a.mlf., “Ebn Ṭabāṭabā”, , VIII, 64-65.

Mansour Ajami, The Alchemy of Glory, Washington 1988, s. 13-17.

K. Abu Deeb, “Literary Criticism”, ʿAbbasid Belles-Lettres (ed. J. Ashtiany), Cambridge 1990, s. 366-370.

Abdullah Abdülkerîm el-Abbâdî, el-İtticâhü’n-naḳdî ʿinde İbn Ṭabâṭabâ, İskenderiye 1410/1990.

Abdülkādir Şeyh İdrîs, “ʿİyârü’ş-şiʿr li’bn Ṭabâṭabâ”, Mecelletü’l-Fayṣal, L, Riyad 1980, s. 139-143.

Tarrâd el-Kebîsî, “Fi’ş-Şiʿriyyeti’l-ʿArabiyye: ḳırâʾa cedîde li-(ʿİyâri’ş-şiʿr) li’bn Ṭabâṭabâ”, el-Mevrid, XIX/1, Bağdad 1990, s. 21-27.

Rukayye İbrâhim Ahmed, “el-Ârâʾü’n-naḳdiyye li’bn Ṭabâṭabâ ve menhecühû fî ʿİyâri’ş-şiʿr”, Mecelletü’z-Zehrâʾ, sy. 8, Kahire 1990, s. 257-282.

Vecîh Fânûs, “el-Muṣṭalaḥ ʿinde İbn Ṭabâṭabâ ...”, el-Fikrü’l-ʿArabî, XVI/79, Beyrut 1995, s. 198-210.

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 1999 yılında İstanbul’da basılan 20. cildinde, 384-385 numaralı sayfalarda yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER