MEHMET SAMİ BENLİ - TDV İslâm Ansiklopedisi

MEHMET SAMİ BENLİ

Müellif toplam 9 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Arap Dili ve Edebiyatı
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
İBN AKĪL, Bahâeddin
İbn Mâlik et-Tâî’nin el-Elfiyye’sine yazdığı şerhle tanınan dil ve fıkıh âlimi.
İBN DERRÂC
Endülüslü şair.
İBN TABÂTABÂ, Ebü’l-Hasan
Münekkit, edip ve şair.
İBN ZAFER
Dil, edebiyat ve tefsir âlimi.
İBNÜ’l-MURAHHAL
Şair ve edip.
KÜŞÂCİM
Şair ve edip.
MİFTÂHU’l-ULÛM
Ebû Ya‘kūb es-Sekkâkî’nin (ö. 626/1229) Arap grameri ve belâgatına dair eseri.
el-MUFASSAL
Zemahşerî’nin (ö. 538/1144) Arap gramerine dair eseri.
MUHAMMED b. HABÎB
Ensâb âlimi, râvi ve edip.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER