İBN VED‘ÂN - TDV İslâm Ansiklopedisi

İBN VED‘ÂN

ابن ودعان
Müellif:
İBN VED‘ÂN
Müellif: EMİN ÂŞIKKUTLU
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 1999
Son Güncelleme Tarihi: -
Erişim Tarihi: 09.08.2022
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/ibn-vedan
EMİN ÂŞIKKUTLU, "İBN VED‘ÂN", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/ibn-vedan (09.08.2022).
Kopyalama metni

15 Şâban 402’de (12 Mart 1012) Musul’da doğdu. Küçük yaştan itibaren hadis dinlemeye başladı. Tahsilini ilerletmek için seyahate çıktı ve defalarca Bağdat’a gidip geldi. Son yolculuğunu ölümünden çok kısa bir süre önce gerçekleştirdi. Başta amcası Ebü’l-Feth Ahmed b. Ubeydullah olmak üzere Muhammed b. Ali b. Bahşel, Hüseyin b. Muhammed b. Ca‘fer es-Sayrafî gibi hocalardan istifade etti. Kendisinden Ebû Tâhir es-Silefî, Irak’ta Ebû Abdullah el-Belhî, Mısır’da Muhammed el-Hâdî, Hicaz’da İsmâil b. Muhammed en-Nîsâbûrî, Vecîh b. Tâhir eş-Şehhâmî, Diyarbekir’de Mervân b. Ali et-Tanzî ve diğerleri hadis dinleyip rivayette bulundular. Kadı, hâkim gibi unvanlarla da anılan İbn Ved‘ân Muharrem 494’te (Kasım 1100) Musul’da vefat etti. Ölüm tarihinin Keşfü’ẓ-ẓunûn’da (I, 715) ve Îżâḥu’l-meknûn’da (I, 431) 594 (1198) olarak verilmesi yanlıştır.

Öğrencisi Silefî ve kendisiyle görüştüğü halde ondan rivayeti uygun bulmayan İbn Nâsır es-Selâmî tarafından yalancılık ve hadis uydurmakla suçlanan İbn Ved‘ân’ı Zehebî, mevzû olduğunu belirttiği el-Erbaʿûn’u ile meşhur olması sebebiyle Aʿlâmü’n-nübelâʾ adlı eserine aldığını söylemekte (XIX, 165), Mîzânü’l-iʿtidâl’de ise onun sika olmadığını ve kendisine güvenilmeyeceğini ifade etmektedir (III, 657). Her ne kadar, “İbn Ved‘ân’ın sika râvilerden yaptığı rivayetler doğrudur” denilmişse de (Sem‘ânî, V, 580; İbnü’l-Esîr, III, 356) uydurma rivayetlerle dolu olan eseri kendisini cerhedenlerin haklılığını göstermektedir.

İbn Ved‘ân’ın 473’te (1080-81) Bağdat’a getirdiği belirtilen el-Erbaʿûne’l-Vedʿâniyye adlı eser, Hz. Peygamber’in zühd ve ahlâka dair konuşmalarından derlendiği iddia edildiği için Ḫuṭabü’l-erbaʿîn (Erbaʿûne ḥadîs̱ fi’l-ḫuṭab ve’l-mevʿiẓa) adıyla da anılmakta olup aslında hadisten hiç anlamayan ve kendisi gibi bir yalancı olduğu ifade edilen Zeyd b. Rifâa el-Hâşimî’ye aittir. Zeyd b. Rifâa’nın, Resûl-i Ekrem’in hadislerine bazı filozofların hikmetli sözlerini karıştırmak ve senedlerine genellikle meçhul râviler ilâve etmek suretiyle meydana getirdiği bu risâleyi İbn Ved‘ân’ın amcası Ebü’l-Feth Ahmed b. Ubeydullah ondan çalarak üzerinde bazı değişiklikler yapmış, İbn Ved‘ân da eseri amcasından dinleyerek rivayet etmiştir (İbnü’l-Cevzî, XVII, 71). el-Erbaʿûne’l-Vedʿâniyye’nin ve Abdülazîz b. Ahmed el-Bârcîlgī (ö. 750/1349) tarafından yapılan şerhinin çeşitli kütüphanelerde pek çok nüshası vardır (Kettânî, s. 204; , I, 435; Suppl., I, 602). Yûsuf b. İsmâil en-Nebhânî tarafından neşredilen eseri (Mecmûʿu’l-erbaʿîn içinde, Kahire 1372/1952, s. 325-340) Sultan Ahmed Camii başimamı Mehmed Şefik Arvâsî tahkik ederek önce Arapça metnini neşretmiş (İstanbul 1965), ardından kitabı Türkçe tercümesi ve şerhiyle birlikte yeniden yayımlamıştır (İstanbul 1965). Ali Hasan Ali Abdülhamîd de önemli dipnotları ilâve ederek risâlenin yeni bir neşrini gerçekleştirmiştir (Beyrut 1407/1987).


BİBLİYOGRAFYA

İbn Ved‘ân, el-Erbaʿûne’l-Vedʿâniyyetü’l-mevżûʿa (nşr. Ali Hasan Ali Abdülhamîd), Beyrut 1407/1987, neşredenin girişi, s. 13-22.

, V, 580.

, XVII, 71.

, III, 356.

a.mlf., , X, 327.

, XIX, 164-167.

a.mlf., , III, 657-659.

a.mlf., : sene 491-500, s. 199-201.

a.mlf., el-Muġnî, II, 618.

, IV, 141-142.

, V, 305-306.

, I, 60, 175.

, I, 431.

, II, 78.

, I, 435; Suppl., I, 602.

Yûsuf en-Nebhânî, Mecmûʿu’l-erbaʿîne erbaʿîn min eḥâdîs̱i seyyidi’l-mürselîn, Kahire 1372/1952, s. 325-340.

, s. 204.

“İbn Vedʿân”, , V, 76-77.

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 1999 yılında İstanbul’da basılan 20. cildinde, 440-441 numaralı sayfalarda yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER