EMİN ÂŞIKKUTLU - TDV İslâm Ansiklopedisi

EMİN ÂŞIKKUTLU

Müellif toplam 28 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Hadis, Tefsir
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
ÂŞIKKUTLU, Mehmet Rüştü
Son devir kıraat âlimi.
BERÎRE
Hz. Âişe’nin âzatlı câriyesi, sahâbî.
BERKĀNÎ
Hadis ve fıkıh âlimi.
CERH ve TA‘DÎL
Hadis râvilerinin dinî ve ilmî yönden tenkidini konu edinen ilim.
DECCÂL
Hadis ilminde cerh ifade eden bir terim.
FISK / 2. Bölüm: HADİS
Dinin emir ve yasaklarına aykırı davranma anlamında fıkıh ve hadis terimi.
İBN EBÛ ÖMER
Hadis hâfızı.
İBN KURKŪL
Hadis, fıkıh ve edebiyat âlimi.
İBN VED‘ÂN
Muhaddis ve kadı.
İBNÜ’l-FELEKÎ
Hadis hâfızı.
İCLÎ, Ebü’l-Hasan
Hadis hâfızı.
İSMÂİLÎ
Hadis, fıkıh ve kelâm âlimi.
KADH
Râviyi cerhetme; hadisin sıhhatini zedeleyen sebep anlamında bir terim.
KİZB
Râvinin adâlet sıfatına sahip olmadığını gösteren hadis terimi.
LEYYİN
Râvinin gevşek olduğunu ifade eden cerh terimi.
MEÇHUL
Kimliği veya kişiliği bilinmeyen râvi hakkında kullanılan hadis terimi.
MESTÛR
İki veya daha fazla güvenilir râvisi bulunduğu halde adâlet bakımından durumu bilinmeyen râvi hakkında kullanılan bir terim.
MUADDİL
Bir râvi veya şahidin güvenilirliği konusunda bilgi veren âdil ve âlim kişi.
MUHALEFET
Zayıf râvinin sika râviye veya sika râvinin kendisinden daha güvenilir râviye aykırı rivayette bulunması anlamında terim.
MUKĀRİBÜ’l-HADÎS
Rivayetleri sika muhaddislerin rivayetine yakın olan râvi anlamında ta‘dîl terimi.
MÜBHEM
İsnadında veya metninde adı açıkça zikredilmeyen bir râvinin bulunduğu hadis.
MÜTKIN
Hadis rivayetinde dikkatli, titiz, sağlam ve güvenilir râvi veya muhaddis anlamında terim.
MÜTTEHEM
Adâlet yönünden kusurlu olmakla ve bilhassa yalancılıkla itham edilen râvi anlamında hadis terimi.
TAHVİL
Farklı isnadları bulunan bir hadisi rivayet ederken isnadların birinden diğerine geçmeyi ve bunların ortak râvisinden sonra konulan özel işareti belirten hadis terimi.
TELKİN
Râvinin gaflet yüzünden güvenilirliğini kaybetmesine yol açan zabt kusuru için kullanılan hadis terimi.
TEŞEYYU‘
Râvinin cerhine sebep olan bid‘at kusurlarından biri.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER