İBRÂHİM HAKKI ERZURÛMÎ - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

İBRÂHİM HAKKI ERZURÛMÎ ile İLİŞKİLİ MADDELER

MÂRİFETNÂME
İbrâhim Hakkı Erzurûmî’nin (ö. 1194/1780) başta ahlâk ve tasavvuf konularına yer veren çok yönlü eseri.
FAKÎRULLAH
Erzurumlu İbrâhim Hakkı’nın mürşidi.
Dostu
HÂZIK
Divan şairi.
Dönemindeki padişah
MAHMUD I
Osmanlı padişahı (1730-1754).
Etkilendiği âlimlerden
GAZZÂLÎ
Eş‘arî kelâmcısı, Şâfiî fakihi, mutasavvıf, filozoflara yönelttiği eleştirilerle tanınan İslâm düşünürü.
Etkilendiği eser
İHYÂÜ ULÛMİ’d-DÎN
Gazzâlî’nin (ö. 505/1111) başta tasavvuf ve ahlâk olmak üzere fıkıh, kelâm gibi ilimlere bilhassa amaçları bakımından yeni yaklaşımlar getiren önemli eseri.
Etkilendiği eser
eş-ŞİFÂ
İbn Sînâ’nın (ö. 428/1037) mantık ve nazarî felsefe disiplinlerine dair ünlü eseri.
Etkilendiği eser
CİHANNÜMÂ
Kâtib Çelebi’nin (ö. 1067/1657) coğrafyaya dair meşhur eseri.
Tasavvuf anlayışının temel kavramlarından
MÂRİFET
Allah ve O’nun sıfatları, fiilleri, isimleri ve tecellileri hakkında mânevî tecrübeyle doğrudan elde edilen bilgi anlamında bir tasavvuf terimi.
Tasavvuf anlayışının temel kavramlarından
MA‘RİFET-i NEFS
Kişinin kendini bilmesi anlamında bir tasavvuf, ahlâk ve felsefe terimi.
Tasavvuf anlayışının temel kavramlarından
TEVEKKÜL
Allah’a güvenip dayanma anlamında terim.
İlgilendiği temel konulardan biri
İLM-i FELEK
İslâm bilim tarihinde astronomi karşılığında kullanılan terim.
İlgilendiği konulardan biri
İLM-i AHKÂM-ı NÜCÛM
Yıldızların insanları ve olayları etkilediği inancına dayanan sözde ilim dalı, astroloji, yıldız falcılığı, müneccimlik.
İlgilendiği temel konulardan biri
ANÂSIR-ı ERBAA
İlkçağ Yunan, Ortaçağ İslâm ve hıristiyan felsefesinde tabii varlıkların ilkesi sayılan dört madde.
İlgilendiği temel konulardan biri
TEKÂMÜL NAZARİYESİ
Canlıların oluşumunu ve gelişimini evrimleşme süreciyle açıklamaya çalışan ve yaratılışa karşı çıkan felsefî görüş, evrim teorisi.
Zâviyedarlık yaptığı külliye
ABDURRAHMAN GAZİ KÜLLİYESİ
Erzurum yakınında Eğerlitepe’de yer alan türbe, zâviye ve cami.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER