İMÂDÜDDİN el-HAMZÎ - TDV İslâm Ansiklopedisi

İMÂDÜDDİN el-HAMZÎ

عماد الدين الحمزي
Müellif:
İMÂDÜDDİN el-HAMZÎ
Müellif: OSMAN ÇETİN
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 2000
Erişim Tarihi: 01.12.2023
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/imaduddin-el-hamzi
OSMAN ÇETİN, "İMÂDÜDDİN el-HAMZÎ", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/imaduddin-el-hamzi (01.12.2023).
Kopyalama metni

San‘a’da doğdu. Hz. Hasan soyuna mensuptur. Devrinde temayüz ederek Resûlî Hükümdarı el-Melikü’l-Müeyyed Dâvûd’un takdir ve himayesine mazhar oldu ve tablhâne emîrleri arasına girdi. Bir süre sonra Mekke yakınlarında küçük bir kasaba olan Kahme’ye emîr tayin edildi (699/1300). Aynı yıl hac emirliği yapan İmâdüddin Yemen’in ileri gelen devlet adamları arasında yer aldı.

Güzel ahlâkı, değişik ilimlerde geniş bilgisiyle tanınan İmâdüddin Zeydiyye mezhebine mensuptu. Bu özelliklerinden dolayı Zeydî imamlığına aday gösterilmiştir. İmâdüddin, İzzeddin İbnü’l-Esîr’in eseri el-Kâmil’in bir özeti mahiyetindeki Kenzü’l-aḫbâr (aḫyâr) fî maʿrifeti’s-siyer ve’l-aḫbâr adlı dört ciltlik kitabı ile ün yaptı. Eserin sonuna 713 (1313) yılına kadar Mısır, Suriye ve Irak’ta, 714 (1314) yılına kadar da Yemen’de cereyan eden olayları eklemiştir. Kitabın ilk cildi Hz. Peygamber’in sîreti ve Hulefâ-yi Râşidîn, II. cildi Emevîler, III. cildi Abbâsîler dönemiyle Suriye’de hüküm süren devletler, Fâtımîler, Karmatîler ve Haçlılar’la yapılan savaşlara ayrılmıştır. Bu cildin sonunda Yemen’le ilgili bilgiler vermeye başlayan İmâdüddin son ciltte sadece Yemen’e dair konuları ele almış, ayrıca Zeydî imamlarının ve ileri gelenlerinin biyografilerine geniş yer vermiştir. Bu sebeple Kenzü’l-aḫbâr Zeydiyye mezhebi ve Yemen tarihi için önemli bir kaynaktır (yazma nüshaları için bk. Eymen Fuâd Seyyid, s. 139). Eseri Abbas er-Resûlî Nüzhetü’l-ebṣâr fi’ḫtiṣâri Kenzi’l-aḫbâr adıyla özetlemiştir (a.g.e., a.y).


BİBLİYOGRAFYA

Ali b. Hasan el-Hazrecî, el-ʿUḳūdü’l-lüʾlüʾiyye (nşr. M. Besyûnî Asel), Kahire 1329/1911, I, 324-325, 410.

, I, 345-346.

Yahyâ b. Hüseyin es-San‘ânî, Ġāyetü’l-emânî fî aḫbâri’l-ḳuṭri’l-Yemânî (nşr. Saîd Abdülfettâh Âşûr), Kahire 1388/1968, s. 491-492.

, II, 234.

Eymen Fuâd Seyyid, Meṣâdiru târîḫi’l-Yemen fi’l-ʿaṣri’l-İslâmî, Kahire 1974, s. 138-139.

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 2000 yılında İstanbul’da basılan 22. cildinde, 174 numaralı sayfada yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER