OSMAN ÇETİN - TDV İslâm Ansiklopedisi

OSMAN ÇETİN

Müellif toplam 14 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    İslam Tarihi ve Medeniyeti
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
HORASAN
Kuzeydoğu İran’da bir eyalet.
HUVEYTÂT
Kuzeybatı Arabistan ve Güney Ürdün’de yaşayan bir Arap kabilesi.
HÜRMÜZÂN-ı FÂRİSÎ
Hz. Ömer’in ölümünden sorumlu tutularak katledilen Sâsânî kumandanı.
İBN KENNÂN
Halvetî şeyhi, tarihçi, edip ve şair.
İBN MAHLED, Ebû Muhammed
Abbâsî veziri.
İBN MAHLED, Sâid
Abbâsî veziri.
İBN RIDVÂN, Ebü’l-Kāsım
Devlet adamı, fakih, hatip, kadı ve tarihçi.
İBN ZEBÂLE
Hadis râvisi, ensâb âlimi ve tarihçi.
İDRÎS İMÂDÜDDİN
Tayyibî-İsmâilî dâîsi ve tarihçi.
İMÂDÜDDİN el-HAMZÎ
Yemenli Zeydî tarihçi.
ÎSÂ b. MÜHENNÂ
Memlükler’le Moğollar arasındaki savaşlarda önemli rol oynayan bir Arap emîri.
KÜLSÛM b. HİDM
Hicret sırasında Hz. Peygamber’i Kubâ’da misafir eden sahâbî.
MEYFAA SERİYYESİ
Benî Abd b. Sa‘lebe ve Benî Uvâl üzerine gönderilen seriyye (7/629).
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER