İZZET MOLLA, Keçecizâde - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

İZZET MOLLA, Keçecizâde ile İLİŞKİLİ MADDELER

Oğlu
FUAD PAŞA, Keçecizâde
Osmanlı sadrazamı.
Kaside sunduğu devlet adamı
GALİB PAŞA, Mehmed Said
Osmanlı sadrazamı.
Şiirinin kaynaklarından
MEVLEVİYYE
Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’ye (ö. 672/1273) nisbet edilen tarikat.
Şiirine kaynak olan gelenek
NAZÎRE
Bir edebî eserin benzeri.
En yakın dostu
HÂLET EFENDİ
Osmanlı devlet adamı.
Ölümüne tarih düşüren şairlerden
ESAD EFENDİ, Sahaflar Şeyhizâde
Osmanlı vak‘anüvisi ve Takvîm-i Vekāyi‘ nâzırı.
Ölümüne tarih düşüren şairlerden
AHMED LUTFİ EFENDİ
Osmanlı vak‘anüvis ve şairi.
Ölümüne tarih düşüren şairlerden
ÂRİF HİKMET BEY, Şeyhülislâm
Osmanlı şeyhülislâmı, şair ve tezkire yazarı.
Hayranlık duyduğu mutasavvıf
MEVLÂNÂ CELÂLEDDÎN-i RÛMÎ
Mevleviyye tarikatının kurucusu, mutasavvıf, âlim ve şair.
Hayranlık duyduğu mutasavvıf
ŞEMS-i TEBRÎZÎ
Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’nin sohbet şeyhi.
Eserlerinde etkisi görülen şairlerden
NEF‘Î
Hiciv ve kasideleriyle ünlü divan şairi.
Eserlerinde etkisi görülen şairlerden
NÂBÎ
Hikemî şiirin divan edebiyatındaki en önemli temsilcisi, şair.
Eserlerinde etkisi görülen şairlerden
SEYYİD VEHBÎ
Divan şairi ve nesir yazarı.
Eserlerinde etkisi görülen şairlerden
NEDÎM
Divan şiirinde kendi adıyla anılan bir tarz ortaya koyan şair.
Eserlerinde etkisi görülen şairlerden
ŞEYH GALİB
Klasik Türk şiirinin son dönem büyük şairlerinden.
Etkilediği şair
ZİYÂ PAŞA
Tanzimat devri devlet ve fikir adamı, gazeteci ve şair.
Gülşen-i Aşk'ı nazîre olarak yazdığı eser
HÜSN ü AŞK
Şeyh Galib’in (ö. 1213/1799) kaleme aldığı divan edebiyatının son büyük tasavvufî mesnevisi.
Dîvân-ı Hazân-ı Âsâr adlı eserini ithaf ettiği şeyh
BAHÂEDDİN NAKŞİBEND
Nakşibendiyye tarikatının kurucusu.
Başarılı olduğu nazım şekli
GAZEL
Eski şiirin en çok kullanılan ve sevilen nazım şekli.
Son temsilcilerinden olduğu edebiyat kolu
DİVAN EDEBİYATI
Türk edebiyatının İslâm medeniyeti dairesinde Arap ve Fars edebiyatları yanında meydana getirdiği büyük edebiyat kolu.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER