KASİDE - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

KASİDE ile İLİŞKİLİ MADDELER

القصيدة
Türk edebiyatında kasidenin ilk örneklerini veren şair
ÂŞIK PAŞA
Mutasavvıf-şair, Garibnâme adlı tasavvufî eserin müellifi.
Gerçek anlamda kasideciliği başlatan şair
ŞEYHÎ
Klasik Türk edebiyatının kurucularından sayılan divan şairi.
Çağında en çok kaside yazan şair
FUZÛLÎ
Klasik Türk edebiyatının en büyük şairlerinden.
Özellikle fahriyyeleriyle ünlü kaside şairi
NEF‘Î
Hiciv ve kasideleriyle ünlü divan şairi.
Kasidelerinde değişik konular ele alan şair
ŞEYH GALİB
Klasik Türk şiirinin son dönem büyük şairlerinden.
Kasidesinde ilk defa soyut bir kavramı konu edinen şair
ÂKİF PAŞA
Türk devlet adamı, şair ve münşî.
Kasidesinde soyut bir kavramı konu edinen şair
NÂMIK KEMAL
XIX. yüzyılın ikinci yarısında Türk edebiyatı ve siyasî hayatında büyük tesirler meydana getiren vatan ve hürriyet şairi, dava ve mücadele adamı, edip, yazar, gazeteci ve idareci.
TEVHİD
Türk-İslâm edebiyatında Allah’ın varlığını, birliğini, kudretini, esmâ ve sıfatı ile bunların kâinattaki tezahürlerini ele alan manzum-mensur edebî tür.
MÜNÂCÂT
Klasik Şark edebiyatlarında konusu Allah’a yakarış olan manzumelerle bunların bestelenmiş şekillerine verilen ad.
NA‘T
Hz. Peygamber için yazılan övgü şiiri.
METHİYE
Klasik Arap, Fars ve Türk edebiyatlarında kişi ve topluluklarla çeşitli mekânların övülmesi maksadıyla yazılmış şiir.
FAHRİYYE
Klasik Şark edebiyatlarında bir edebî eserde sanatkârın kendini övdüğü kısım.
MERSİYE
Arap, Fars ve Türk edebiyatlarında özellikle ölenin veya kaybedilen değerlerin ardından onu öven ve kaybının üzüntüsünü terennüm eden şiirlerin genel adı.
HİCİV
Bir kişi, kurum veya toplumu alaylı tarzda eleştirme ve eleştiri metinlerinin oluşturduğu edebî tür.
BAHÂRİYYE
Türk ve İran klasik şiirinde teşbîb kısmında bahar tasviri yapılan kasidelere verilen ad.
IYDİYYE
Divan edebiyatında ramazan ve kurban bayramları vesilesiyle yazılmış kaside.
NEVRÛZİYYE
Nesib bölümünde Nevruz’un ve baharın anlatıldığı kaside türü.
ŞİTÂİYYE
Divan edebiyatında kış mevsimini konu alan şiir türü.
KAFİYE
Beyit ve mısra sonlarında yer alan ve benzer sesler içeren kelimeler düzeni.
GAZEL
Türk mûsikisi sözlü formlarından biri.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER