KAZASKER - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

KAZASKER ile İLİŞKİLİ MADDELER

قاضيعسكر
KADI
Hukukî uyuşmazlıkları ve davaları karara bağlamak üzere devletçe tayin edilen görevli, hâkim.
ORDU
Aslî üyesi olduğu organ
DÎVÂN-ı HÜMÂYUN
Osmanlı devlet yönetiminde XV. yüzyıl ortasından XVII. yüzyılın ilk yarısına kadar en önemli karar organı.
Düzenli işletilmesinden sorumlu olduğu uygulama
MÜLÂZEMET
İlmiye mesleği adaylarının meslekî stajları ve görev bekleme süreleri için kullanılan terim.
Tayin ve azilleri ile ilgili işlemlerinden sorumlu olduğu zümre
İLMİYE
Osmanlı Devleti’nde eğitim, yargı, fetva ve diyanet teşkilâtını oluşturan medrese menşeli ulemâ sınıfı.
Davaları kazasker huzurunda görülen zümre
ASKERÎ
Osmanlılar’da reayadan ayrı olarak elinde padişah beratı bulunan, vergi ve yargılamada özel statüye sahip zümre.
Kādisiye Savaşı esnasında Hz. Ömer tarafından ordu kadılığına getirilen sahâbî
BÂHİLÎ, Abdurrahman b. Rebîa
Hz. Ömer ve Hz. Osman zamanında valilik yapan sahâbî.
I. Velid döneminde ordu kadılığı yapan kişi
İBN ÂMİR
Yedi kıraat imamından biri, tâbiî.
Selâhaddîn-i Eyyûbî'nin kazaskerlik görevine tayin ettiği kişi
İBN ŞEDDÂD, Bahâeddin
Eyyûbî devlet adamı, fakih ve tarihçi.
Osmanlılar'ın ilk kazaskeri
ÇANDARLI KARA HALİL HAYREDDİN PAŞA
İlk Osmanlı vezirlerinden.
Mûsâ Çelebi Edirne’de kazasker tayin ettiği kişi
BEDREDDİN SİMÂVÎ
Osmanlı fakih ve mutasavvıfı, önemli bir isyan ve ihtilâl hareketinin başlatıcısı.
Çelebi Sultan Mehmed'in kazaskerliğe tayin ettiği kişi
ÇANDARLI İBRÂHİM PAŞA
Osmanlı vezîriâzamı (1421-1429).
Dîvân-ı Hümâyun'da yargılanarak kazasker hükmü ile idama mahkûm edilen kişi
MOLLA KĀBIZ
Hz. Îsâ’nın Hz. Muhammed’den üstün olduğu fikrini ileri sürüp yaymaya çalışan kişi.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER