KINALIZÂDE ALİ EFENDİ - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

KINALIZÂDE ALİ EFENDİ ile İLİŞKİLİ MADDELER

AHLÂK-ı ALÂÎ
Kınalızâde Ali Efendi’nin (ö. 979/1572) Türkçe ahlâk kitabı.
Oğlu
KINALIZÂDE HASAN ÇELEBİ
Tezkiretü’ş-şuarâ adlı eseriyle tanınan Osmanlı müellifi, şair.
Akrabası ve eğitimiyle ilgilenen devlet adamı
KADRİ EFENDİ
Osmanlı âlimi, kazasker.
Hocası
ÇİVİZÂDE MUHYİDDİN MEHMED EFENDİ
Osmanlı şeyhülislâmı.
Öğrencisi
GUBÂRÎ ABDURRAHMAN
Divan şairi, hattat ve Nakşibendî şeyhi.
Öğrencisi
TİMURTAŞÎ, Muhammed b. Abdullah
Hanefî fakihi.
Eser verdiği telif türü
TABAKAT
İslâm telif geleneğinde, sahasında tanınmış şahsiyetlerin biyografilerini konu edinen telif türü.
Eser verdiği edebî tür
MÜNŞEAT
Mektup dahil her türlü resmî ve hususî yazıyı toplayan, yazım esaslarını gösteren eserlerin genel adı.
Şiirlerinde kullandığı nazım türü
MÜLEMMA‘
Eski Fars ve Türk edebiyatlarında farklı dillerde söylenmiş mısraların oluşturduğu şiir.
Üzerine hâşiye yazdığı eser
el-KEŞŞÂF
Mu‘tezile âlimlerinden Zemahşerî’nin (ö. 538/1144) ağırlıklı olarak dirâyet metoduyla yazdığı tefsiri.
Üzerine hâşiye yazdığı eser
ENVÂRÜ’t-TENZÎL ve ESRÂRÜ’t-TE’VÎL
Beyzâvî’nin (ö. 685/1286) Kur’an tefsiri.
Üzerine hâşiye yazdığı eser
DÜRERÜ’l-HÜKKÂM
Molla Hüsrev’in (ö. 885/1480) fıkha dair Ġurerü’l-aḥkâm adlı eserine kendisinin yazdığı şerh.
Türkçe'ye tercüme ettiği eser
NASÎHATÜ’l-MÜLÛK
Gazzâlî’nin (ö. 505/1111) ahlâk ve siyasete dair Farsça eseri.
Eserine ta‘lîkāt yazdığı âlim
HASAN ÇELEBİ, Fenârî
Molla Fenârî’nin torunu, dilci, kelâm ve fıkıh âlimi.
Çağdaşı
EBÜSSUÛD EFENDİ
Osmanlı şeyhülislâmı, hukukçu ve müfessir.
Kendisiyle ilmî münazarada bulunduğu âlim
GAZZÎ, Bedreddin
Tefsir, kıraat, hadis, fıkıh âlimi; edip ve şair.
Görev yaptığı yerlerde birlikte bulunduğu ve yetiştirdiği isim
VÜCÛDÎ
Osmanlı tarihçisi, edebiyatçı ve mütercim.
Şiir konusunda etkilendiği isim
EMRÎ, Emrullah
Divan şairi.
Hakkında makale yazan isim
KAM, Ömer Ferit
Son dönem şairlerinden, düşünür ve yazar.
Hazırladığı çalışmada Ahlâk-ı Alâî adlı eserinden faydalanan isim
ŞÂBÂN-ı ŞİFÂÎ
Osmanlı hekimi.
Hakkında makalelerin yayımlandığı dergi
DÂRÜLFÜNUN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MECMUASI
İstanbul Dârülfünunu Edebiyat Fakültesi tarafından 1916-1933 yılları arasında çıkarılan ilmî mecmua.
Yaptığı görev
KAZASKER
İslâm tarihinde askerler arasındaki davalara bakan ordu kadısı, Osmanlılar’da Dîvân-ı Hümâyun’un üyesi, yargı ve eğitim teşkilâtının sorumlusu.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER