KIRK HADİS - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

KIRK HADİS ile İLİŞKİLİ MADDELER

Arap edebiyatında ilk defa kırk hadis türünde eser veren hadisçi
ABDULLAH b. MÜBÂREK
Tebeu’t-tâbiînin ileri gelenlerinden, muhaddis, zâhid ve fakih.
Türkçe'deki ilk kırk hadis tercümesi
NEHCÜ’l-FERÂDÎS
XIV. yüzyılda Hârizm Türkçesi’yle yazılan dinî-didaktik eser.
Birçok Türk şairinin kırk hadis türündeki eserini tercüme ettiği İran şairi
CÂMÎ, Abdurrahman
Nakşibendî tarikatına mensup İranlı âlim ve şair.
Kırk hadis tercümelerini mesnevi şeklinde yapan şair
HÂKĀNÎ MEHMED BEY
Türk edebiyatında türünün ilk ve önemli örneği olan Hilye adlı eseriyle tanınan divan şairi.
Din öğretim ve eğitimi için kırk hadis derleyen âlimlerden
CEMÂLEDDİN AKSARÂYÎ
Osmanlılar’ın ilk devrinde yetişen tefsir, lugat, edebiyat ve tıp âlimi.
Din öğretim ve eğitimi için kırk hadis derleyen âlimlerden
KEMALPAŞAZÂDE
Osmanlı şeyhülislâmı ve tarihçisi.
Din öğretim ve eğitimi için kırk hadis derleyen âlimlerden
İSMÂİL HAKKI BURSEVÎ
Celvetî şeyhi, müfessir, şair.
Din öğretim ve eğitimi için kırk hadis derleyen âlimlerden
TAŞKÖPRİZÂDE AHMED EFENDİ
eş-Şeḳāʾiḳu’n-nuʿmâniyye ve Miftâḥu’s-saʿâde adlı eserleriyle tanınan Osmanlı âlimi.
Farsça kırk hadis yazan Türk şairlerinden
İDRÎS-i BİTLİSÎ
Heşt Bihişt adlı eseriyle tanınan müellif, münşî, şair, hattat ve siyaset adamı.
Farsça kırk hadis yazan Türk şairlerinden
FİRDEVSÎ, Uzun
II. Bayezid adına yazdığı Süleymannâme adlı eseriyle tanınan Osmanlı müellifi.
Nevâî'nin kırk hadisle ilgili eserini yayımlayan araştırmacı
NECİP ÂSIM YAZIKSIZ
Türkiye’deki ilk Türkçüler’den, Türk tarih ve dil âlimi.
Sıhhatâbâd adlı kırk hadis tercümesinin şairi
OSMANZÂDE AHMED TÂİB
Osmanlı şairi, biyografi yazarı.
Nevevî'nin eserinin en güzel çevirisini yapan yazar
BABANZÂDE AHMED NAİM
Müderris, mütercim, fikir adamı ve yazar.
Kırk Hadis ve Meâlleri adlı eserin yazarı
ÇANTAY, Hasan Basri
Kur’ân-ı Hakîm ve Meâl-i Kerîm adlı Kur’an tercümesiyle tanınan son devir din âlimi.
100 hadis tercümesi
GÜL-i SAD-BERK
Klasik Türk edebiyatında yüz sayısına bağlı olarak düzenlenen değişik türdeki eserlerin ortak adı.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER