KUDÜS - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

KUDÜS ile İLİŞKİLİ MADDELER

القدس
MESCİD-i AKSÂ
Müslümanların Kudüs’te bulunan ilk kıblesi, en kutsal sayılan üç mescidden biri.
KUBBETÜ’s-SAHRE
Kudüs haremindeki kutsal kaya üzerinde yer alan, Emevî Halifesi Abdülmelik b. Mervân’ın yaptırdığı ortası kubbeli sekizgen yapı.
Mİ‘RAC
Hz. Peygamber’in Mescid-i Harâm’dan Mescid-i Aksâ’ya, oradan da göğe yaptığı yolculuğu ifade eden terim.
FİLİSTİN
Akdeniz’in güneydoğu ucunda, Asya ile Afrika arasında köprü konumunda bulunan tarihî bölge.
BEYTÜLAHM
Kudüs’ün güneyinde Hz. Îsâ’nın doğum yeri kabul edilen ve hıristiyanlarca ziyaret merkezi olarak tanınan şehir.
BUHTUNNASR
Milâttan önce 605-562 yılları arasında hüküm süren, Yahuda Devleti’ni ortadan kaldırarak Kudüs’ü ve Süleyman Mâbedi’ni yakıp yıkan Bâbil kralı.
Kudüs’ü ilk defa fetheden İslâm ordularının kumandanı
EBÛ UBEYDE b. CERRÂH
Aşere-i mübeşşereden olan kumandan sahâbî.
HAÇLILAR
XI. yüzyılın sonlarında Avrupa dünyasının “Kudüs’ü kurtarma” sloganı ile, Türkler’i Anadolu’dan atmak ve bütün Ortadoğu’yu ele geçirmek için başlattığı siyasî amaçlı askerî harekâta katılanlara verilen ad.
SELÂHADDÎN-i EYYÛBÎ
Haçlılar’a karşı mücadelesiyle tanınan İslâm kahramanı, Eyyûbîler hânedanının kurucusu ve ilk hükümdarı (1171-1193).
EMÎN el-HÜSEYNÎ
Filistinli lider ve Kudüs başmüftüsü.
HİZBÜ’t-TAHRÎRİ’l-İSLÂMÎ
1953’te Kudüs’te siyasî bir parti olarak ortaya çıkan İslâmî hareket.
FİLİSTİN KURTULUŞ ÖRGÜTÜ
İsrail işgaline karşı mücadele veren Filistinli direniş grupları topluluğu.
Kudüs’ü Sâsânîler’den kurtaran Bizans imparatoru
HERAKLEİOS
Bizans imparatoru (610-641).
TEMÎMÎ, Muhammed b. Ahmed
Kudüslü hekim ve eczacı.
İBN EBÛ UZEYBE
Kudüslü tarihçi.
ALEMÎ
Alemüddin Süleyman’a (ö. 790/1388) nisbet edilen Kudüs’ün eski ailelerinden biri.
İBN EBÛ UZEYBE
Kudüslü tarihçi.
TEMÎMÎ, Muhammed b. Ahmed
Kudüslü hekim ve eczacı.
CERRÂHÎLER
Filistin, Belkā ve Kuzey Arabistan’da yaşayan ve IV-V. (X-XI.) yüzyıllarda bu bölgede önemli rol oynayan bir aile.
I. Meşrutiyet'te şehrin Meclis-i Meb'usân'daki temsilcisi
YÛSUF ZİYÂ el-HÂLİDÎ
Osmanlı ilim ve devlet adamı.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER