KUTBE b. ÂMİR - TDV İslâm Ansiklopedisi

KUTBE b. ÂMİR

قطبة بن عامر
KUTBE b. ÂMİR
Müellif: MEHMET EFENDİOĞLU
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 2002
Erişim Tarihi: 30.05.2024
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/kutbe-b-amir
MEHMET EFENDİOĞLU, "KUTBE b. ÂMİR", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/kutbe-b-amir (30.05.2024).
Kopyalama metni

Medine’de doğdu. Benî Hazrec’in Selemoğulları kabilesinin ileri gelenlerindendir. Medineli ilk altı müslümandan biri olup Birinci Akabe Biatı’nda bulundu, İkinci Akabe Biatı’nda da kabilesini temsil etti. Bedir Gazvesi’nden itibaren Hz. Peygamber’le birlikte bütün savaşlara katıldı ve büyük yararlılıklar gösterdi. Ok atmadaki maharetiyle bilinen Kutbe, Uhud Gazvesi’nin en sıkıntılı anlarında Resûl-i Ekrem’in yanından ayrılmadı, dokuz yerinden yaralandı ve Resûlullah’ın övgüsünü kazandı. Mekke’nin fethinde kabilesinin bayraktarlığını yaptı. Fetihten sonra Tihâme bölgesinde yaşayıp İslâm’a boyun eğmeyen Has‘am kabilesine gönderilen yirmi kişilik müfrezeye kumandan tayin edildi ve kendi adıyla anılan seriyyeyi başarıyla yönetti.

Câhiliye döneminde soylu Kureyş kabilesi mensuplarının ihramlı iken evlerine kapılarından, diğerlerinin ise evlerinin arkasından açtıkları bir gedikten girmeleri âdetti. Bu âdete aykırı davranan Kutbe’yi Kureyşliler günahkâr sayınca evlere arkalarından değil kapılardan girmeyi emreden âyet (el-Bakara 2/189) nâzil oldu (İbn Kesîr, I, 327).

Kutbe b. Âmir, kendi kabilesine mensup sahâbeden Ümmü Amr bint Amr b. Hadîde ile evlenmiş ve bu evlilikten Ümmü Cemîl adında bir kızı olmuştur. Kaynaklarda onun Hz. Osman döneminde (644-656) vefat ettiği kaydedilmekte, hadis rivayet ettiğine dair bir bilgi bulunmamaktadır.


BİBLİYOGRAFYA

, I, 7, 9, 24, 243, 335; II, 754, 800, 981.

, II, 430, 432, 699.

, I, 219, 220; II, 162; III, 578-579; VIII, 409.

, II, 355-356.

, III, 347.

, III, 249-250.

Ebû Nuaym, Maʿrifetü’ṣ-ṣaḥâbe, TSMK, III. Ahmed, nr. 497, II, vr. 153a.

, IV, 525.

İbn Hazm, Cevâmiʿu’s-sîre (nşr. İhsan Abbas – Nâsırüddin Esed), Kahire 1956, s. 70, 82, 138.

, III, 1282.

, I, 489.

, IV, 406.

, II, 206.

Zehebî, Tecrîdü esmâʾi’ṣ-ṣaḥâbe, Beyrut, ts. (Dârü’l-ma‘rife), II, 15.

, I, 327.

, III, 237.

, VI, 327.

Hâlid Abdurrahman el-Ak, Mevsûʿatü’l-ʿuẓamâʾ ḥavle’r-resûl, Beyrut 1412/1991, III, 1595.

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 2002 yılında Ankara’da basılan 26. cildinde, 482 numaralı sayfada yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER