LEYLÂ bint EBÛ HASME - TDV İslâm Ansiklopedisi

LEYLÂ bint EBÛ HASME

ليلى بنت أبي حثمة
Müellif:
LEYLÂ bint EBÛ HASME
Müellif: RIZA SAVAŞ
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 2019
Erişim Tarihi: 01.12.2023
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/leyla-bint-ebu-hasme
RIZA SAVAŞ, "LEYLÂ bint EBÛ HASME", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/leyla-bint-ebu-hasme (01.12.2023).
Kopyalama metni

Kureyş’in Benî Adî koluna mensuptur. Kocası Âmir b. Rebîa ile birlikte İslâm’ın ilk yıllarında Resûl-i Ekrem’in davet faaliyeti için Dârülerkam’ı merkez edinmesinden önce müslüman oldu. Müşriklerin baskıları yüzünden kocası ile birlikte Habeşistan’a yapılan iki hicrete de katıldı. Ardından Mekke’ye döndü. Hz. Peygamber’in hicrete izin vermesinden sonra kocası ve oğlu Abdullah ile beraber Medine’ye hicret eden ilk muhacirler arasında yer aldı. Onun Medine’ye hicret eden ilk kadın muhacir olduğu da söylenmektedir (İbn Sa‘d, I, 226; VIII, 268). Hz. Peygamber zaman zaman Leylâ’yı evinde ziyaret ederdi. Medine’nin tanınmış fakihlerinden biri olan oğlu Abdullah’ın anlattığına göre kendisi henüz çocukken Resûl-i Ekrem evlerine gelmiş, o sırada annesi Abdullah’ı, “Buraya gel, sana bir şey vereceğim” diye çağırmış, Hz. Peygamber çocuğa ne vereceğini sorup bunun hurma olduğunu öğrenince çocuğa bir şey vermediği takdirde yalancı durumuna düşmüş olacağını belirtmiştir (Ebû Dâvûd, “Edeb”, 80). İbn Abdülber en-Nemerî, Şifâ bint Abdullah’ın Leylâ bint Ebû Hasme’den hadis rivayet ettiğini kaydeder.


BİBLİYOGRAFYA

, s. 157, 160.

, I, 322, 470.

, I, 204, 226; III, 387; VIII, 267-268.

Mus‘ab b. Abdullah ez-Zübeyrî, Nesebü Ḳureyş (nşr. E. Lévi-Provençal), Kahire 1982, s. 337-338, 369, 376.

, II, 330; VI, 427.

, IV, 401-402.

İbn Seyyidünnâs, ʿUyûnü’l-es̱er, Beyrut, ts. (Dârü’l-ma‘rife), I, 115, 173.

, IV, 400.

Ahmed Halîl Cum‘a, Nisâʾ min ʿaṣri’n-nübüvve, Beyrut 1412/1992, I, 327-335.

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 2019 yılında Ankara’da basılan (gözden geçirilmiş 3. basım) EK-2. cildinde, 158 numaralı sayfada yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER