LUTFİ PAŞA - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

LUTFİ PAŞA ile İLİŞKİLİ MADDELER

Döneminde saraya alındığı padişah
BAYEZİD II
Osmanlı padişahı (1481-1512).
Döneminde çeşitli görevlerde bulunduğu ve kızı Şah Sultan'la evlenerek damadı olduğu padişah
SELİM I
Yavuz lakabıyla tanınan Osmanlı padişahı (1512-1520).
Döneminde çeşitli hizmetler gördüğü ve vezîriâzamlığını yaptığı padişah
SÜLEYMAN I
Osmanlı padişahı (1520-1566).
Eğitim gördüğü yer
ENDERUN
Osmanlılar’da idarî ve askerî kadronun yetiştirilmesi için teşkil edilen saray eğitim kurumu.
Karaman askeriyle katılıp çeşitli hizmetler gördüğü sefer
IRAKEYN SEFERİ
Kanûnî Sultan Süleyman’ın 1533-1535 yılları arasında yaptığı ilk İran seferi.
Geliştirip köklü bir ıslahat yaptığı teşkilat
MENZİL
Osmanlı Devleti’nde resmî haberleşmeyi sağlayan posta teşkilâtı ve ordunun konaklama noktaları için kullanılan bir terim.
Yaptığı düzenlemelerle haksızlıkları gidermeye çalıştığı sistem
MÜSÂDERE
Irakeyn seferi için Tatvan'da gemi inşa ettirdiği, Boğdan seferi esnasında padişaha takdim ettiği kişi
SİNAN
Osmanlı mimarbaşısı.
Korfu seferinde birlikte hareket ettiği donanma kaptanı
BARBAROS HAYREDDİN PAŞA
Ünlü Türk denizci ve kaptan-ı deryâsı.
Devlet hizmetindeki başarılarını öven ve “meded” redifli bir şiirini tezkiresinde veren şair
SEHÎ BEY
Osmanlı şairi ve tezkire müellifi.
Bir nüshasını kendisine takdim ettiği Hümâyunnâme adlı eserini "boşuna vakit harcanmış, hayvan masalları anlatan bir eser" olarak nitelediği müellif
ALÂEDDİN ALİ ÇELEBİ
Tanınmış Türk müderrisi ve Hümâyunnâme müellifi, büyük nesir üstadı.
Mağrur ve kendini beğenmiş bir kişi olarak niteleyen tarihçi
ÂLÎ MUSTAFA EFENDİ
Tarihçi, şair, çok yönlü ve zengin sayıda eser vermiş Osmanlı müellifi.
Eseri
ÂSAFNÂME
Osmanlı sadrazamlarından Lutfi Paşa’nın (ö. 1564) Osmanlı devlet teşkilâtına dair risâlesi.
Osmanlı tarihine dair yazdığı kitabına verilen ad
TEVÂRÎH-i ÂL-i OSMÂN
Osmanlı Devleti’nin kuruluşundan başlayarak yazılan bazı tarihlerin ortak adı.
Tevârîh-i Âl-i Osmân adlı eserinin kaynaklarından
AHMEDÎ
Türk edebiyatında ilk İskendernâme ve sonundaki “Dâstân-ı Tevârîh-i Mülûk-i Âl-i Osmân” kısmı ile şöhret bulan divan şairi.
Tevârîh-i Âl-i Osmân adlı eserinin kaynaklarından
ÂŞIKPAŞAZÂDE
Osmanlı tarih yazarı.
Tevârîh-i Âl-i Osmân adlı eserinin kaynaklarından
ORUÇ b. ÂDİL
Osmanlı tarihçisi.
Tevârîh-i Âl-i Osmân adlı eserinin kaynaklarından
NEŞRÎ
Osmanlı tarihçisi.
Tevârîh-i Âl-i Osmân adlı eserinin kaynaklarından
ŞÜKRÎ-yi BİTLİSÎ
Selimnâme adlı eseriyle tanınan müellif ve şair.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER