MAHMUD PAŞA - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

MAHMUD PAŞA ile İLİŞKİLİ MADDELER

Vezirliğini yaptığı padişah
MEHMED II
Osmanlı padişahı (1444-1446, 1451-1481).
Müntesipleri arasında sayıldığı mutasavvıf
EŞREFOĞLU RÛMÎ
Kādiriyye tarikatının Eşrefiyye kolunun kurucusu, mutasavvıf-şair.
Zaferin kazanılmasında pay sahibi olduğu savaş
OTLUKBELİ SAVAŞI
Osmanlılar’la Akkoyunlular arasında 1473’te yapılan meydan savaşı.
Fethinde görev aldığı yerlerden
MORA
Yunanistan’ın güneyindeki tarihî Peloponnesos yarımadasına verilen isim.
Fethinde görev aldığı yerlerden
TRABZON
Karadeniz bölgesinin Doğu Karadeniz bölümünde şehir ve bu şehrin merkez olduğu il.
Fethettiği ada
MİDİLLİ
Ege denizinde Yunanistan’a bağlı ada.
Karşı olduğu ve padişahın ilgisini önlediği akım
HURÛFÎLİK
Fazlullah-ı Hurûfî’nin (ö. 796/1394) kurup geliştirdiği, harflerin esrarına dayanan bâtınî bir akım.
Kendisine ithaf edilen eser
DÜSTÛRNÂME-i ENVERÎ
XV. yüzyılda yazılmış manzum tarih.
Kendisine ithaf edilen eser
VAHDETNÂME
Abdürrahim Karahisârî’nin (ö. 888/1483’ten sonra) tasavvufî-ahlâkî mesnevisi.
Kendisine ithaf edilen eser
BEHCETÜ’t-TEVÂRÎH
Fâtih devri tarihçilerinden Şükrullah’ın (ö. 864/1459-60) Vezîriâzam Mahmud Paşa adına yazdığı Farsça umumi tarih.
Adına Tuḥfe-i Maḥmûdiyye adlı Farsça eseri yazan âlim
MUSANNİFEK
Osmanlı âlimi.
Mahlası
ADNÎ
Fâtih Sultan Mehmed’in vezîriâzamı Mahmud Paşa’nın şiirlerinde kullandığı mahlas.
Münşeât'ında mektup örneklerine yer veren müellif
SARI ABDULLAH EFENDİ
Reîsülküttâb, Mes̱nevî şârihi, âlim ve sûfî.
Yaptırdığı han
KÜRKÇÜ HANI
İstanbul’da XV. yüzyılın ikinci yarısında inşa edilen ilk ticaret hanlarından.
Yaptırdığı külliye
MAHMUD PAŞA KÜLLİYESİ
İstanbul’da XV. yüzyılın ikinci yarısında inşa edilen külliye.
Kurduğu kütüphane
MAHMUD PAŞA KÜTÜPHANESİ
Mahmud Paşa’nın (ö. 878/1474) İstanbul’da kendi adını taşıyan semtte yaptırdığı medresede kurduğu kütüphane.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER