MEHMED V - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

MEHMED V ile İLİŞKİLİ MADDELER

محمد
Babası
ABDÜLMECİD
Osmanlı padişahı (1839-1861).
Kardeşi ve selefi
ABDÜLHAMİD II
Osmanlı padişahı (1876-1909).
Kardeşi ve halefi
MEHMED VI
Son Osmanlı padişahı (1918-1922).
Kardeşi
MURAD V
Osmanlı padişahı (1876).
Amcası
ABDÜLAZİZ
Osmanlı padişahı (1861-1876).
Halk arasında kullanılan ismi
MEHMED REŞAD
Doğduğu yer
ÇIRAĞAN SAHİLSARAYI
İstanbul’da Beşiktaş ile Ortaköy arasında Sultan Abdülaziz tarafından yaptırılan saray.
Sadrazamı
AHMED TEVFİK PAŞA
Hariciye nâzırı ve son Osmanlı sadrazamı.
Sadrazamı
HÜSEYİN HİLMİ PAŞA
Osmanlı sadrazamı.
Sadrazamı
İBRÂHİM HAKKI PAŞA
Osmanlı sadrazamı.
Sadrazamı
SAİD PAŞA, Küçük
Osmanlı başvekili ve sadrazamı.
Sadrazamı
KIBRISLI KÂMİL PAŞA
Osmanlı devlet adamı ve sadrazamı.
Sadrazamı
SAİD HALİM PAŞA
Osmanlı sadrazamı ve fikir adamı.
Dönemin devlet adamlarından
DAMAD FERİD PAŞA
Osmanlı sadrazamı.
Dönemin devlet adamlarından
AHMED RIZÂ
Jön Türk hareketi liderlerinden ve Türk siyaset adamı.
Dönemin devlet adamlarından
GAZİ AHMED MUHTAR PAŞA
Osmanlı sadrazamı.
Dönemin devlet adamlarından
ENVER PAŞA
İttihat ve Terakkî Cemiyeti’nin liderlerinden, Osmanlı Harbiye nâzırı.
Dönemin devlet adamlarından
İZZET PAŞA, Ahmed
Osmanlı sadrazamı.
Dönemin devlet adamlarından
CEMAL PAŞA
İttihat ve Terakkî Cemiyeti liderlerinden, Bahriye nâzırı.
Dönemin devlet adamlarından
TALAT PAŞA
Osmanlı sadrazamı.
Şeyhülislâmı
PÎRÎZÂDE MEHMED SÂHİB EFENDİ
Osmanlı şeyhülislâmı (1909-1910).
Şehzadeliğinde babasıyla birlikte ziyaret ettiği, kendisi için Ahlâk-ı Mülûk adlı bir eser telif eden şeyh
OSMAN SELÂHADDİN DEDE
Mevlevî şeyhi, mesnevîhan.
Askerî danışmanlığını yapan kişi
GOLTZ, Wilhelm Colmar von der
Prusyalı mareşal ve Osmanlı müşiri.
Şemsü’l-irşâd li-Sultan Reşâd adlı risâlesinde Sultan Reşâd'ı eleştiren şeyh
KEMAHLI İBRÂHİM HAKKI
Mevlevî şeyhi.
Rumeli seyahatine katılan heyette yer alan ve Kosova'da bir dârülfünun kurulmasını teklif eden kişi
SAİD NURSİ
Son dönem Osmanlı âlimi ve Nurculuk hareketinin kurucusu.
Yazdığı Çanakkale gazeline tahmis yazan şair
ÜSKÜDARLI TALAT
Daha çok tarih manzumeleriyle tanınan son dönem şair ve yazarı.
Tahta çıkmasıyla sonuçlanan vak‘a
OTUZBİR MART VAK‘ASI
II. Abdülhamid’in tahttan indirilmesiyle sonuçlanan askerî isyan.
HAREKET ORDUSU
Otuzbir Mart Vak‘ası’nı bastırmak üzere Selânik’ten İstanbul’a gelen ordu.
Kendisini tahta çıkaran Hareket Ordusu’nun kumandanı
MAHMUD ŞEVKET PAŞA
II. Meşrutiyet devri sadrazamı.
Döneminde ikincisi ilân edilen yönetim şekli
MEŞRUTİYET
Osmanlılar’da anayasal saltanat dönemi (1876-1922).
İTTİHAT ve TERAKKÎ CEMİYETİ
1908 İhtilâli’ni düzenleyen ve bu tarihten itibaren 1918’e kadar devletin yönetiminde birinci derecede rol oynayan siyasî cemiyet.
Döneminde kurulan parti
HÜRRİYET ve İTİLÂF FIRKASI
II. Meşrutiyet döneminde İttihat ve Terakkî iktidarına karşı kurulan Türk siyasî tarihinin ilk büyük muhalefet partisi.
Döneminde yapılan savaş
BALKAN SAVAŞI
Osmanlı Devleti ile Balkan devletleri arasında iki safhada yapılan savaş (8 Ekim 1912 - 29 Eylül 1913).
İtalya'nın ilhak ettiği yer
TRABLUSGARP
Libya’nın başkenti, tarihî bir şehir ve eski bir Osmanlı eyaleti.
BÂBIÂLİ BASKINI
Balkan Harbi sırasında İttihatçılar tarafından gerçekleştirilen kanlı hükümet darbesi (23 Ocak 1913).
BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI
1914-1918 yılları arasında dünyanın çeşitli kıtalarında birçok devletin iki gruba ayrılarak yaptığı, o zamana kadar benzeri görülmemiş büyük savaş.
Zaferle sonuçlanması üzerine gazel yazdığı savaş
ÇANAKKALE MUHAREBELERİ
I. Dünya Savaşı içinde 3 Kasım 1914 - 9 Ocak 1916 tarihleri arasında Çanakkale Boğazı’nda cereyan eden savaşlara verilen ad.
Alman Dostluk Yurdu üyelerinden bir komisyonun hediye ettiği kitaplardan oluşan Sultan Mehmed Reşad koleksiyonunun bulunduğu kütüphane
ARKEOLOJİ KÜTÜPHANESİ
İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü’ne bağlı araştırma kütüphanesi.
Kuruluş işlemleri döneminde tamamlanan kurum
DÂRÜ’l-HİKMETİ’l-İSLÂMİYYE
1918-1922 yılları arasında şeyhülislâmlığa bağlı olarak faaliyet gösteren, İslâm akademisi hüviyetinde ilmî kuruluş.
Döneminde kurulan encümen
TÂRÎH-i OSMÂNÎ ENCÜMENİ
Tarih araştırmaları yapmak amacıyla 1909’da kurulan cemiyet.
Döneminde kurulan mektep
DÂRÜLELHAN
Osmanlı Devleti’nde kurulan ilk resmî mûsiki mektebi.
İntisab ettiği tarikat
MEVLEVİYYE
Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’ye (ö. 672/1273) nisbet edilen tarikat.
Şehzadeliğinde okuduğu eser
MESNEVÎ
Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’nin (ö. 672/1273) tasavvuf anlayışını içeren İslâm kültürünün en önemli eserlerinden biri.
Türbesi
MEHMED REŞAD TÜRBESİ
İstanbul Eyüp’te XX. yüzyılın başlarında inşa edilen türbe.
Rumeli seyahati esnasında yapıları elden geçirilen ve halkla birlikte cuma namazı kıldığı yer
HUDÂVENDİGÂR MEŞHEDİ
Kosova’da I. Murad Hudâvendigâr’ın şehid edildiği yerde inşa edilen türbe.
Tamir ettirdiği ve açılışını bizzat yaptığı külliye
SULTAN MURAD KÜLLİYESİ
Üsküp’te XV. yüzyılda inşa edilen külliye.
Onarımını yaptırdığı mevlevîhâne
YENİKAPI MEVLEVÎHÂNESİ
İstanbul’da Mevlânâkapı dışında XVI. yüzyılın sonunda kurulan ve Mevlevî kültürünün gelişiminde önemli yeri olan mevlevîhâne.
Reşâdiye adıyla cami yaptırdığı yer
KARAPINAR
Konya iline bağlı bir ilçe merkezi.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER