MEHMED VI - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

MEHMED VI ile İLİŞKİLİ MADDELER

محمد
Yaygın olarak tanındığı isim
VAHDEDDİN
Babası
ABDÜLMECİD
Osmanlı padişahı (1839-1861).
Kardeşi ve selefi
MEHMED V
Osmanlı padişahı (1909-1918).
Kardeşi
ABDÜLHAMİD II
Osmanlı padişahı (1876-1909).
Veliahdı ve kendisinden sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından halife seçilen kişi
ABDÜLMECİD EFENDİ
Son Osmanlı halifesi (1922-1924).
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK
Türk Kurtuluş Savaşı’nın önderi, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanı.
Döneminin devlet adamlarından
İZZET PAŞA, Ahmed
Osmanlı sadrazamı.
Döneminin devlet adamlarından
AHMED TEVFİK PAŞA
Hariciye nâzırı ve son Osmanlı sadrazamı.
Döneminin devlet adamlarından, eniştesi
DAMAD FERİD PAŞA
Osmanlı sadrazamı.
Döneminin devlet adamlarından
TALAT PAŞA
Osmanlı sadrazamı.
Döneminin devlet adamlarından
ORBAY, Hüseyin Rauf
Amiral, büyükelçi, siyaset ve devlet adamı.
Döneminin devlet adamlarından
OKYAR, Ali Fethi
Mustafa Kemal Atatürk’ün yakın arkadaşı, Türk siyaset adamı.
Döneminin devlet adamlarından
SAİD HALİM PAŞA
Osmanlı sadrazamı ve fikir adamı.
Döneminin devlet adamlarından
ALİ RIZÂ PAŞA
Osmanlı sadrazamı.
Döneminin devlet adamlarından
CEMAL PAŞA
İttihat ve Terakkî Cemiyeti liderlerinden, Bahriye nâzırı.
Döneminin devlet adamlarından
SÂLİH HULÛSİ PAŞA
Osmanlı sadrazamı.
Döneminin devlet adamlarından
KÂZIM KARABEKİR
Türk kumandanı ve devlet adamı.
Döneminin devlet adamlarından
ÇAKMAK, Fevzi
Tanınmış Türk askeri ve devlet adamı.
Âyan Meclisi reisliğine getirdiği devlet adamı
AHMED RIZÂ
Jön Türk hareketi liderlerinden ve Türk siyaset adamı.
Şehzadeliğinden itibaren tanıdığı ve güvendiği devlet adamı
KUMBARACILAR, Mehmet İzzet
Araştırmacı.
Döneminin tanınmış şeyhlerinden
İZBUDAK, Veled Çelebi
Dil âlimi, son dönem Mevlevî şeyhlerinden.
Eyüpsultan'da yapılan kılıç kuşatma merasiminde kılıç kuşatan kişi
SENÛSÎ, Ahmed Şerîf
Senûsiyye tarikatı şeyhi.
İs­tanbul'dan ayrılmasından sonra padişahlıktan ve halifelikten azleden fetvayı veren kişi
MEHMED VEHBİ EFENDİ
Hulâsatü’l-beyân adlı tefsiriyle tanınan son devir din âlimi ve siyaset adamı.
Mekke'ye davet eden kişi
ŞERÎF HÜSEYİN
Mekke emîri.
İTTİHAT ve TERAKKÎ CEMİYETİ
1908 İhtilâli’ni düzenleyen ve bu tarihten itibaren 1918’e kadar devletin yönetiminde birinci derecede rol oynayan siyasî cemiyet.
HÜRRİYET ve İTİLÂF FIRKASI
II. Meşrutiyet döneminde İttihat ve Terakkî iktidarına karşı kurulan Türk siyasî tarihinin ilk büyük muhalefet partisi.
Saltanatı döneminde imzalanan antlaşma
MONDROS MÜTAREKESİ
I. Dünya Savaşı sonunda Osmanlı Devleti ile İtilâf devletleri arasında 30 Ekim 1918’de yapılan ateşkes antlaşması.
SEVR ANTLAŞMASI
I. Dünya Savaşı sonunda 10 Ağustos 1920’de Osmanlı Devleti ile İtilâf devletleri arasında imzalanan barış antlaşması.
Padişaha bağlılığını bildirerek çalışmaya başlayan kongre
ERZURUM KONGRESİ
Doğu vilâyetlerinin haklarını savunmak üzere 23 Temmuz - 7 Ağustos 1919 tarihleri arasında Erzurum’da toplanan mahallî kongre.
SİVAS KONGRESİ
Erzurum Kongresi kararlarının bütün Anadolu ve Rumeli’ye yayılmasını sağlamak üzere Sivas’ta toplanan kongre (4-11 Eylül 1919).
KUVÂ-yi MİLLİYE
İstiklâl Harbi esnasında işgal ve ilhaka karşı koymak üzere oluşan millî direniş örgütlenmesi.
HEY’ET-i TEMSÎLİYYE
Erzurum Kongresi’nde kurulan Şarkî Anadolu Müdâfaa-i Hukuk Cemiyeti’yle Sivas Kongresi’nde kurulan Anadolu ve Rumeli Müdâfaa-i Hukuk Cemiyeti’nin yürütme kurullarına verilen ad.
ANADOLU ve RUMELİ MÜDÂFAA-i HUKUK CEMİYETİ
Mondros Mütarekesi’nden sonra istilâcılara karşı kurulan mahallî cemiyetlerin Sivas Kongresi’nde birleştirilmesiyle oluşan siyasî teşkilât.
MÎSÂK-ı MİLLÎ
Osmanlı Mebusan Meclisi tarafından ilân edilen ve barış şartlarını açıklayan bildiri.
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ
Millî Mücadele’yi yöneten ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni kuran yasama organı.
MİLLÎ MÜCADELE
Mondros Mütarekesi’nden sonra işgal devletlerine karşı yapılan savaşların genel adı (1918-1923).
MUDANYA MÜTAREKESİ
İstiklâl Harbi’ni sona erdiren ateşkes antlaşması (11 Ekim 1922).
LOZAN ANTLAŞMASI
Türk Kurtuluş Savaşı sonunda 24 Temmuz 1923’te imzalanan antlaşma.
İstanbul'dan ayrıldıktan sonra ilk gittiği yer
MALTA
Akdeniz’de Sicilya ile Afrika arasında bir ada devleti.
Mekke'de bulunduğu sırada bir süre ikamet ettiği yer
TÂİF
Suudi Arabistan’da bir şehir.
Cenazesinin defnedildiği yer
SÜLEYMANİYE KÜLLİYESİ
Şam’da XVI. yüzyılın ortalarında inşa edilen külliye.
Altın mahfaza yaptırdığı Hz. Peygamber'in dişi
DENDÂN-ı SAÂDET
Hz. Peygamber’in Uhud Gazvesi’nde kırılan dişi.
Doğduğu yer
DOLMABAHÇE SARAYI
Boğaziçi’nde XIX. yüzyıl İstanbul’unun en ihtişamlı yapılarından biri olan saray.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER