MİLLÎ MÜCADELE - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

MİLLÎ MÜCADELE ile İLİŞKİLİ MADDELER

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ
Millî Mücadele’yi yöneten ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni kuran yasama organı.
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK
Türk Kurtuluş Savaşı’nın önderi, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanı.
MONDROS MÜTAREKESİ
I. Dünya Savaşı sonunda Osmanlı Devleti ile İtilâf devletleri arasında 30 Ekim 1918’de yapılan ateşkes antlaşması.
ANADOLU ve RUMELİ MÜDÂFAA-i HUKUK CEMİYETİ
Mondros Mütarekesi’nden sonra istilâcılara karşı kurulan mahallî cemiyetlerin Sivas Kongresi’nde birleştirilmesiyle oluşan siyasî teşkilât.
ERZURUM KONGRESİ
Doğu vilâyetlerinin haklarını savunmak üzere 23 Temmuz - 7 Ağustos 1919 tarihleri arasında Erzurum’da toplanan mahallî kongre.
SİVAS KONGRESİ
Erzurum Kongresi kararlarının bütün Anadolu ve Rumeli’ye yayılmasını sağlamak üzere Sivas’ta toplanan kongre (4-11 Eylül 1919).
BALIKESİR KONGRELERİ
İstiklâl Savaşı başlangıcında Yunan işgal kuvvetlerine karşı halkın başlattığı direniş hareketlerini teşkilâtlandırmak üzere Balıkesir’de yapılan kongreler.
MÎSÂK-ı MİLLÎ
Osmanlı Mebusan Meclisi tarafından ilân edilen ve barış şartlarını açıklayan bildiri.
Askerî açıdan sona erişini ifade eden olay
MUDANYA MÜTAREKESİ
İstiklâl Harbi’ni sona erdiren ateşkes antlaşması (11 Ekim 1922).
Siyasî açıdan sona erişini ifade eden olay
LOZAN ANTLAŞMASI
Türk Kurtuluş Savaşı sonunda 24 Temmuz 1923’te imzalanan antlaşma.
İSTİKLÂL MAHKEMELERİ
Millî Mücadele döneminde ve Cumhuriyet’in ilk yıllarında faaliyet gösteren özel mahkemeler.
Millî Mücadele'yi destekleyen gazete
HÂKİMİYET-i MİLLİYE
1920-1935 yılları arasında Ankara’da yayımlanan siyasî gazete.
BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI
1914-1918 yılları arasında dünyanın çeşitli kıtalarında birçok devletin iki gruba ayrılarak yaptığı, o zamana kadar benzeri görülmemiş büyük savaş.
Milli Mücadele karşıtı tutumuyla bilinen siyasetçi
DAMAD FERİD PAŞA
Osmanlı sadrazamı.
Milli Mücadele'nin şahsiyetlerinden
CEBESOY, Ali Fuat
İstiklâl Savaşı’nda ilk batı cephesi kumandanı ve siyaset adamı.
Milli Mücadele'nin şahsiyetlerinden
ÇAKMAK, Fevzi
Tanınmış Türk askeri ve devlet adamı.
Milli Mücadele'nin şahsiyetlerinden
İNÖNÜ, Mustafa İsmet
Türkiye Cumhuriyeti’nin ikinci cumhurbaşkanı.
Milli Mücadele'nin şahsiyetlerinden
KÂZIM KARABEKİR
Türk kumandanı ve devlet adamı.
Milli Mücadele'nin şahsiyetlerinden
BÖREKÇİ, Rifat
Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk Diyanet İşleri başkanı.
ÇERKEZ ETHEM
Millî Mücadele’de önce hizmetleriyle, daha sonra muhalefetiyle tanınan kuvâ-yi seyyâre kumandanı.
NUTUK
Atatürk’ün Millî Mücadele ve Cumhuriyet’in kuruluşuyla ilgili değerlendirmesini ihtiva eden söylevi.
ŞER‘İYYE ve EVKAF VEKÂLETİ
Millî Mücadele döneminde şeyhülislâmlıkla Evkāf-ı Hümâyun Nezâreti’ni temsilen Ankara’da kurulan bakanlık.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER