« Madde sayfasına git

Mİ‘RÂCİYYE ile İLİŞKİLİ MADDELER

معراجيّه
Mİ‘RAC
Hz. Peygamber’in Mescid-i Harâm’dan Mescid-i Aksâ’ya, oradan da göğe yaptığı yolculuğu ifade eden terim.
Çağatay sahasında türün ilk müstakil örneğini veren
HAKÎM ATA
Ahmed Yesevî’nin halifelerinden Türkistanlı mutasavvıf şair.
Anadolu sahasında türün ilk müstakil örneğini veren
AHMEDÎ
Türk edebiyatında ilk İskendernâme ve sonundaki “Dâstân-ı Tevârîh-i Mülûk-i Âl-i Osmân” kısmı ile şöhret bulan divan şairi.
GANÎZÂDE MEHMED NÂDİRÎ
Mi‘râciyyesiyle meşhur Osmanlı âlimi, şair ve hattat.
Mi‘râciyyesiyle tanınan şairlerden
ABDÜLBÂKİ ÂRİF EFENDİ
Osmanlı âlimi, şair ve hattat.
Mi‘râciyyesiyle tanınan Osmanlı şairi
SÂBİT
Divan şairi.
Mi‘râciyyelerin bestelenerek tekkelerde okunması geleneğini başlatan şeyh
MEHMED NASÛHÎ
Halvetî-Şâbânî tarikatının Nasûhiyye kolunun kurucusu.
İlk defa mi‘râciyye besteleyip okuyan mûsikişinas
OSMAN DEDE, Nâyî
Kutbünnâyî diye tanınan neyzen, bestekâr ve şair.
Mi‘râciyye okuyan tanınmış mûsikişinaslardan
İSMÂİL DEDE EFENDİ, Hamâmîzâde
Türk mûsikisi bestekârı ve hânende.
Mi‘râciyye bölümüyle tanınan eserlerden
İLÂHÎNÂME
Ferîdüddin Attâr’ın (ö. 618/1221) tasavvufî mesnevisi.
Mi‘racnâme denilen minyatürlerin en eski örneklerinin bulunduğu eser
CÂMİU’t-TEVÂRÎH
Reşîdüddin Fazlullāh-ı Hemedânî’nin (ö. 718/1318) modern anlamda ilk dünya tarihi olarak kabul edilen Farsça eseri.
Mi‘râciyye bölümüyle tanınan eserlerden
ESRÂRNÂME
Ferîdüddin Attâr’ın (ö. 618/1221) tasavvufî mesnevisi.
İçinde mi‘râciyye bölümü bulunan tanınmış eserlerden
MUHAMMEDİYYE
Yazıcıoğlu Mehmed’in (ö. 855/1451) Osmanlı dinî-tasavvufî kültürünün oluşmasına katkıda bulunan manzum eseri.
Mi‘râciyye yazarı mutasavvıflardan
AZİZ MAHMUD HÜDÂYÎ
Celvetiyye tarikatının kurucusu, mutasavvıf, şair.
Mi‘râciyye yazarı mutasavvıflardan
İSMÂİL HAKKI BURSEVÎ
Celvetî şeyhi, müfessir, şair.
Mi‘râciyye türü şiirleriyle tanınan şair
NAZÎM
Na‘tlarıyla tanınan divan şairi, mûsikişinas.
Kendisine mi‘râciyye nispet edilen sûfî
ABDULLAH-ı İLÂHÎ
Nakşibendiyye tarikatının Anadolu ve Rumeli’de yayılmasına öncülük eden mutasavvıf, âlim ve şair.
Mi‘râciyye yazarlarından
ÂRİF SÜLEYMAN
Divan şairi ve hattat.
Mi‘râciyye yazarlarından
FEVZİ EFENDİ, Edirne Müftüsü
Son devir Osmanlı âlimlerinden.
Mi‘râciyye okuyuşuyla tanınan mûsikişinaslardan
FEHMİ EFENDİ, Cerrah
Zâkirbaşı ve bestekâr.
Mi‘râciyye okuyuşuyla tanınan mûsikişinaslardan
HULÛSİ EFENDİ
Zâkirbaşı ve mûsikişinas.
Mi‘râciyye okuma geleneğini günümüze taşıyan mûsikişinaslardan
GÜRER, Selâhattin
Son dönem zâkirbaşılarından.
REGĀİBİYYE
Regaib kandilinde okunmak üzere yazılıp bestelenmiş manzumelere verilen ad.
RAMAZÂNİYYE
Divan şiirinde ramazan ayını konu edinen manzumelerin genel adı.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde gösterilmektedir.