MOLLA KĀBIZ - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

MOLLA KĀBIZ ile İLİŞKİLİ MADDELER

Hz. Muhammed’den daha üstün olduğunu savunduğu peygamber
ÎSÂ
Kur’an’da adı geçen ve kendisine kutsal kitap İncil verilen peygamber.
Hakkında dile getirilen suçlama
ZINDIK
Âlemin kadîm olduğunu ileri süren, Allah’ı yahut Allah’ın birliğini ve âhireti inkâr ettiği halde inanmış gibi görünen kimseleri ifade eden bir terim.
Hakkında dile getirilen suçlama
İLHÂD
Dinden çıkma sonucunu doğuracak inanç ve görüşleri savunma anlamında felsefe ve kelâm terimi.
Yargılayıp idamına hükmeden organ
DÎVÂN-ı HÜMÂYUN
Osmanlı devlet yönetiminde XV. yüzyıl ortasından XVII. yüzyılın ilk yarısına kadar en önemli karar organı.
Dîvân-ı Hümâyun'da yargılanmasını detaylı olarak aktaran tarihçi
CELÂLZÂDE MUSTAFA ÇELEBİ
Osmanlı tarihçisi, nişancı.
Dîvân-ı Hümâyun'da yargılanmasıyla ilgili bilgilerin aktarıldığı kaynak
TABAKĀTÜ’l-MEMÂLİK
Celâlzâde Mustafa Çelebi’nin (ö. 975/1567) Kanûnî Sultan Süleyman dönemine ait eseri.
İddialarını cevaplandırmaları için kazaskerleri görevlendiren vezîriâzam
İBRÂHİM PAŞA, Makbul
Osmanlı vezîriâzamı.
İddialarını cevaplandırmak için Vezîriâzam Makbul İbrâhim Paşa tarafından görevlendirilen dönemin Rumeli kazaskeri
FENÂRÎZÂDE MUHYİDDİN ÇELEBİ
Osmanlı şeyhülislâmı.
İddialarını cevaplandırmak için Vezîriâzam Makbul İbrâhim Paşa tarafından görevlendirilen dönemin Anadolu kazaskeri
ABDÜLKADİR HAMÎDÎ ÇELEBİ
Osmanlı şeyhülislâmı.
Zındıklık suçu işlediğini belirten fetvayı veren şeyhülislâm
KEMALPAŞAZÂDE
Osmanlı şeyhülislâmı ve tarihçisi.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER