MOLLA MİSKÎN - TDV İslâm Ansiklopedisi

MOLLA MİSKÎN

ملاّ مسكين
Müellif:
MOLLA MİSKÎN
Müellif: ABDULKADİR ŞENEL
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 2020
Erişim Tarihi: 28.05.2024
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/molla-miskin
ABDULKADİR ŞENEL, "MOLLA MİSKÎN", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/molla-miskin (28.05.2024).
Kopyalama metni

Herat’ta kadılık yapmış olmasının dışında hayatı hakkında bilgi yoktur. Kaynaklarda Molla Miskîn lakabıyla tanınan Meʿâricü’n-nübüvve müellifi Muîn el-Miskîn ile (ö. 907/1501) karıştırıldığı görülmektedir. Şerḥu Kenzi’d-deḳāʾiḳ adlı çalışması Ebü’l-Berekât en-Nesefî’ye ait eserin şerhlerinden biridir. Kitabın 881’de (1476) Semerkant’ta tamamlandığı belirtilmekteyse de (Serkîs, II, 1795) müellifin vefat tarihi dikkate alındığında bu bilginin ihtiyatla karşılanması gerektiği anlaşılmakta, tarihin doğru kabul edilmesi halinde Kâtib Çelebi’nin verdiği ölüm yılının yanlış olma ihtimali ortaya çıkmaktadır. Birçok defa basılan eser üzerine (Bulak 1287 [Hüseynî’nin hâşiyesiyle birlikte]; Kahire 1294, 1303, 1312, 1324, 1328) Ahmed b. Muhammed el-Hamevî Keşfü’r-remz ʿan beyâni (ḫabâye)’l-Kenz (yazmaları için bk. , XV, 457) ve Ebüssuûd Muhammed b. Ali el-Hüseynî Fetḥullāhi’l-muʿîn (son olarak üç cilt halinde Karaçi’de neşredilmiştir [1403/1983]) adıyla birer hâşiye yazmışlardır. Taʿlîḳa ʿalâ ḳavli şihâbi’t-telḫîṣ: Feṣâḥatü’l-kelâm başlığını taşıyan bir risâle ile (Süleymaniye Ktp., M. Ârif - M. Murad, nr. 177) Herat tarihine dair Ravżatü’l-cenne adlı eser de Molla Miskîn’e nisbet edilmektedir.


BİBLİYOGRAFYA

, II, 1515.

, I, 316; II, 1795.

, II, 252; , II, 266.

, II, 242.

, XII, 312.

, I, 434.

Ahmet Özel, Hanefi Fıkıh Âlimleri, Ankara 1990, s. 114, 143.

, VI, 4336.

Mustafa Sinanoğlu, “Hamevî, Ahmed b. Muhammed”, , XV, 457.

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 2020 yılında Ankara’da basılan 30. cildinde, 259 numaralı sayfada yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER