ADNAN DEMİRCAN - TDV İslâm Ansiklopedisi

ADNAN DEMİRCAN

Müellif toplam 7 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    İslam Tarihi ve Medeniyeti
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
MESÂCİD-i SEB‘A
Medine’nin kuzeyindeki yedi mescide verilen isim.
SÂMÎLER
Hz. Nûh’un büyük oğlu Sâm’a nisbet edilen kavimler.
SEVR MAĞARASI
Hz. Peygamber’in hicret esnasında üç gece gizlendiği, Kur’ân-ı Kerîm’de zikri geçen mağara.
ŞEYBÂN (Benî Şeybân)
Adnânîler’e mensup bir Arap kabilesi.
TÂİ‘-LİLLÂH
Abbâsî halifesi (974-991).
UTBE b. REBÎA
Mekkeli müşriklerin ileri gelenlerinden biri.
UZRE (Benî Uzre)
Kudâa’ya mensup bir Arap kabilesi.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER