ALİ AKYÜZ - TDV İslâm Ansiklopedisi

ALİ AKYÜZ

Müellif toplam 6 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Hadis
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
ABDÜRREZZÂK es-SAN‘ÂNÎ
Tanınmış Yemenli muhaddis.
el-FİTEN ve’l-MELÂHİM
Nuaym b. Hammâd’ın (ö. 228/843) fiten ve melâhime dair eseri.
İBN HAMZA
el-Beyân ve’t-taʿrîf adlı eseriyle tanınan muhaddis.
İBN VÂRE
Hadis hâfızı.
İBN YÛNUS, Ebû Saîd
Hadis hâfızı ve tarihçi.
İBNÜ’l-KİRMÂNÎ
Hadis, tarih ve tıp âlimi.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER