CÂSİM el-UBÛDÎ - TDV İslâm Ansiklopedisi

CÂSİM el-UBÛDÎ

Müellif toplam 12 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    İslâm Tarihi ve Medeniyeti, Arap Dili ve Edebiyatı
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
GĀLİB-BİLLÂH
Nasrîler’in kurucusu ve ilk hükümdarı (1232-1273).
GANÎ-BİLLÂH
Nasrî hükümdarı (1354-1359, 1362-1391).
İBN EBÛ ZER‘
el-Enîsü’l-muṭrib adlı eseriyle tanınan Faslı tarihçi.
İBN GĀLİB
Endülüslü tarihçi ve coğrafyacı.
İBN HALDÛN, Ebû Zekeriyyâ
Meşhur tarihçi İbn Haldûn’un kardeşi, devlet adamı, tarihçi, edip ve şair.
İBNÜ’l-HATÎB, Lisânüddin
Nasrî veziri, tarihçi ve edip.
İŞBÎLİYE
İspanya’nın güneyinde Endülüs bölgesinde yaklaşık beş asır İslâm hâkimiyetinde kalan ve günümüzde Sevilla adıyla anılan şehir.
KŪMİS
Endülüs Emevî Devleti’nde emîr veya halifelerce tayin edilen hıristiyan cemaat lideri.
MÛSÂ b. NUSAYR
Mağrib-i Aksâ ve Endülüs’ü fetheden Emevî kumandanı.
MU‘TAZID-BİLLÂH el-ABBÂDÎ
Abbâdî emîri (1042-1069).
SAFVÂN b. İDRÎS
Endülüslü Arap şairi ve edip.
SARAKUSTA
İspanya’da tarihî bir şehir.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER