CENGİZ AYDIN - TDV İslâm Ansiklopedisi

CENGİZ AYDIN

Müellif toplam 14 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    İslam Bilim Tarihi, İslam Felsefesi ve Ahlak, İslam Tarihi ve Medeniyeti
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
ABDURRAHMAN es-SÛFÎ
X. yüzyıl İslâm dünyasının tanınmış astronomi bilgini.
ABDÜLHAMÎD b. VÂSİ‘ b. TÜRK
Cebir ilminin kurucularından olduğu kabul edilen İslâm matematikçisi.
ALİ KUŞÇU
Timurlular devrinde Semerkant’ta yetişmiş, daha sonra Osmanlı ülkesinde büyük bir şöhret kazanmış olan Türk astronom ve matematikçisi.
ARZ
Yeryüzündeki bir noktanın ekvatora olan uzaklığını ifade eden coğrafya ve astronomi terimi.
ÂSÂR-ı BÂKIYE
Türk matematikçi ve ilim tarihçisi Sâlih Zeki’nin (ö. 1921) İslâm matematikçilerine ve onların eserlerine dair kitabı.
BATLAMYUS
İslâm astronomisi üzerinde önemli etkileri olan İskenderiyeli astronom, matematikçi, coğrafyacı ve müzik bilgini.
BİRCENDÎ
Matematik, astronomi ve fıkıh âlimi.
CA‘FER b. ALİ ed-DIMAŞKĪ
IV (X) veya V. (XI.) yüzyılda yaşadığı tahmin edilen ve el-İşâre ilâ meḥâsini’t-ticâre adlı eseriyle tanınan âlim.
CEDVEL / 1. Bölüm
Çeşitli amaçlarla üzerine isim, işaret, harf ve rakamların yazıldığı çizelge, tablo.
DERECE
İslâm’da çeşitli dünyevî ve uhrevî mertebeleri, müsbet ilimlerde de bazı ölçüm birimlerini ifade eden terim.
EBÛ KÂMİL
Doğu’da ve Batı’da etkili olmuş İslâm matematikçisi.
EBÛ SEHL b. NEVBAHT
Abbâsîler’in ilk döneminde yaşayan astronom ve astrolog.
EBÜ’l-VEFÂ el-BÛZCÂNÎ
Trigonometri ilminin kurucusu.
HERBELOT, Barthélemy de Molainville d’
İlk İslâm ansiklopedisi olarak kabul edilen Bibliothèque orientale’i hazırlayan Fransız şarkiyatçısı.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER