CEVDET KÜÇÜK - TDV İslâm Ansiklopedisi

CEVDET KÜÇÜK

Müellif toplam 37 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Türk Tarihi ve Medeniyeti, İslam Tarihi ve Medeniyeti
Müellifin özgeçmişi

Manisa Soma’da doğdu (1946). Kabataş Erkek Lisesi’nden (1965) ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nden (1969) mezun oldu. Aynı bölümün Yakınçağ Tarihi Kürsüsü’nde “Tanzimat Devrinde Erzurum” başlıklı teziyle doktorasını tamamladı (danışman: Prof.Dr. Ahmet Cevat Eren, 1976). “Anadolu Islahatı ve İngiltere: 1878-1897” başlıklı teziyle doçent (1982), “Kuveyt üzerinde Osmanlı-İngiliz Nüfuz Mücadelesi: 1896-1913” başlıklı takdim çalışmasıyla profesör (1989) unvanı aldı.

Asistan olarak çalışmaya başladığı İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde (1970-1986) ve Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi’nde (1986-2000) çeşitli akademik ve idarî görevlerde bulundu. Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi’nde (SAM) çalıştı ve Ege adalarıyla ilgili bir araştırma projesi yürüttü (1997). Aynı zamanda Genelkurmay Başkanlığı Harp Akademileri Komutanlığı’nda dersler ve konferanslar verdi. Kazakistan’da bulunan Hoca Ahmet Yesevî Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi’nde misafir profesör olarak dersler verdi (2000-2003), rektör yardımcısı ve rektör vekili olarak görev yaptı (2005-2006). Bir süre Beykent Üniversitesi’nde çalıştı (2007-2008).

“Osmanlı Diplomasisinde Ermeni Meselesinin Ortaya Çıkışı: 1878-1897” konulu araştırmasıyla Türkiye Millî Kültür Vakfı Birincilik Armağanı’na lâyık görüldü (1984). Türk Tarih Kurumu aslî üyeliği, yönetim kurulu üyeliği (1995-2000) ve şeref üyeliği (2014), ayrıca Türk Bilim Tarihi Kurumu üyeliği bulunmaktadır.

İlmî ve akademik çalışmaları daha ziyade Osmanlı tarihi, özellikle de 19 ve 20. yüzyıllar üzerinde yoğunlaştı.

Osmanlı Diplomasisinde Ermeni Meselesinin Ortaya Çıkışı: 1878-1897 (İstanbul 1984), Ege’de Temel Sorun: Egemenliği Tartışmalı Adalar (Ankara 1998), Ege Adalarının Egemenlik Devri Tarihçesi (Ankara 2001), Türk Hâkimiyetinde Ege Adaları’nın Yönetimi (Ankara 2002) başlıca eserleridir.

Güncelleme Tarihi: 3 Ocak 2018
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
ABDÜLAZİZ
Osmanlı padişahı (1861-1876).
ABDÜLHAMİD II
Osmanlı padişahı (1876-1909).
ABDÜLMECİD
Osmanlı padişahı (1839-1861).
ABDÜLMECİD EFENDİ
Son Osmanlı halifesi (1922-1924).
ALİ RIZÂ PAŞA
Osmanlı sadrazamı.
ANADOLU / 6. Bölüm: XIX ve XX. Yüzyıllarda Anadolu
Türkiye’nin Asya kıtası üzerinde bulunan kesimi.
ÂRİFÎ AHMED PAŞA
Osmanlı başvekili.
BÂBIÂLİ BASKINI
Balkan Harbi sırasında İttihatçılar tarafından gerçekleştirilen kanlı hükümet darbesi (23 Ocak 1913).
BALKAN SAVAŞI
Osmanlı Devleti ile Balkan devletleri arasında iki safhada yapılan savaş (8 Ekim 1912 - 29 Eylül 1913).
BİNA EMİNİ
Padişah ve yakınları tarafından kamu yararına yaptırılan binaların inşa ve tamir işlerine bakmakla görevli kimseye verilen unvan.
CERÎDE NEZÂRETİ
1831 yılında Osmanlı Devleti’nde maliye, nüfus ve istatistik işlerine bakmak üzere kurulan daire.
ÇIRAĞAN VAK‘ASI
Çırağan Sarayı’nda göz hapsinde tutulan V. Murad’ı kaçırma teşebbüsü.
DAMAD FERİD PAŞA
Osmanlı sadrazamı.
DANİŞMEND, İsmail Hami
Türk tarihi ve Türk dili sahasındaki araştırmalarıyla tanınan tarihçi, fikir adamı.
DÜYÛN-ı UMÛMİYYE
Osmanlı genel borçlarına ve bunların ödenmesi için kurulan teşkilâta verilen ad.
ERZURUM / 1. Bölüm
Doğu Anadolu’da şehir ve bu şehrin merkez olduğu il.
ERZURUM KONGRESİ
Doğu vilâyetlerinin haklarını savunmak üzere 23 Temmuz - 7 Ağustos 1919 tarihleri arasında Erzurum’da toplanan mahallî kongre.
HASAN FEHMİ PAŞA
Osmanlı âlimi ve devlet adamı.
HOLLANDA / 2. Bölüm: TARİH
Kuzey Avrupa’da ülke.
HURŞİD AHMED PAŞA
Osmanlı sadrazamı.
İSTİKLÂL MAHKEMELERİ
Millî Mücadele döneminde ve Cumhuriyet’in ilk yıllarında faaliyet gösteren özel mahkemeler.
İZZET MEHMED PAŞA, Dârendeli
Osmanlı sadrazamı.
KÂZIM KARABEKİR
Türk kumandanı ve devlet adamı.
KÜVEYT / 2. Bölüm: TARİH
Basra körfezinin kuzeybatı köşesinde bulunan Arap devleti.
MEHMED V
Osmanlı padişahı (1909-1918).
MEHMED VI
Son Osmanlı padişahı (1918-1922).
MİLLÎ MÜCADELE
Mondros Mütarekesi’nden sonra işgal devletlerine karşı yapılan savaşların genel adı (1918-1923).
MÎSÂK-ı MİLLÎ
Osmanlı Mebusan Meclisi tarafından ilân edilen ve barış şartlarını açıklayan bildiri.
MURAD V
Osmanlı padişahı (1876).
ONİKİ ADA
Ege denizinin güneydoğusundaki adalardan bir kısmına verilen ad.
SÂLİH HULÛSİ PAŞA
Osmanlı sadrazamı.
SERTOĞLU, Midhat
Devlet arşivleri genel müdürü, tarihçi ve gazeteci.
SEVR ANTLAŞMASI
I. Dünya Savaşı sonunda 10 Ağustos 1920’de Osmanlı Devleti ile İtilâf devletleri arasında imzalanan barış antlaşması.
SYKES-PICOT ANTLAŞMASI
I. Dünya Savaşı sırasında Osmanlı Devleti’nin Asya’daki topraklarının paylaşılması konusunda yapılan gizli antlaşma (16 Mayıs 1916).
TÜRKİYE / 2. Bölüm: TARİH
Topraklarının bir kesimi Avrupa’da, bir kesimi Asya’da bulunan Ortadoğu ve Akdeniz ülkesi.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER