CİHAT TUNÇ - TDV İslâm Ansiklopedisi

CİHAT TUNÇ

Müellif toplam 8 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Kelâm ve Mezhepler Tarihi
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
BİŞR b. MU‘TEMİR
Mu‘tezile’nin Bağdat ekolünün kurucusu, tevellüd nazariyesinin mûcidi ve Bişriyye’nin reisi, edip.
CA‘FER b. HARB
Bağdat Mu‘tezilesi’ne bağlı kelâm ve fıkıh âlimi.
DALÂLET / 2. Bölüm: Kur’an ve Sünnet’e Göre Dalâlet
Haktan yüz çevirip bâtıla yönelme, ilâhî buyruklara aykırı davranma anlamına gelen bir terim.
ECEL
Allah tarafından her canlı için önceden takdir edilen hayat süresi ve bu sürenin sonu olan ölüm vakti anlamında kelâm terimi.
GAYLÂN ed-DIMAŞKĪ
İrade hürriyeti konusundaki fikirleriyle ilk Kaderiyye fırkasının doğuşunu hazırlayan tâbiîn dönemi âlimlerinden.
HİŞÂM b. AMR
Mu‘tezile’nin Basra ekolü kelâmcılarından.
RÂSİHÎN
Şüphe ve tereddüde yer bırakmayacak şekilde kesin ve derin ilim sahibi kimseler anlamında Kur’an terimi.
SÂLİMİYYE
İbn Sâlim el-Basrî (ö. 297/909) tarafından kurulan ve tasavvufî eğilimler taşıyan bir kelâm fırkası.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER