EKMELEDDİN İHSANOĞLU - TDV İslâm Ansiklopedisi

EKMELEDDİN İHSANOĞLU

Müellif toplam 10 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    İlimler Tarihi, Arap Dili ve Edebiyatı, Coğrafya, İslâm Düşüncesi ve Ahlâk, Türk Dili ve Edebiyatı, Türk Tarihi ve Medeniyeti
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
ÂLİMİYYE
Ezher Üniversitesi’nin yüksek öğrenimi bitiren öğrencilerine verdiği en yüksek ilmî icâzet veya diploma.
ARAP BİRLİĞİ
Mısır, Suudi Arabistan, Irak, Ürdün, Suriye, Lübnan ve Yemen tarafından 1945’te kurulan birlik.
ARAP BİRLİĞİ EĞİTİM KÜLTÜR ve BİLİM TEŞKİLÂTI
1945’te kurulan Arap Birliği’nin bir alt kuruluşu.
BAMMAT, Haydar
Kuzey Kafkasya bağımsızlık hareketi lideri, fikir adamı ve yazar.
BAMMAT, Necmeddin
İslâm dünyasının tanınmış fikir adamı ve diplomatlarından.
CEM‘İYYET-i İLMİYYE-i OSMÂNİYYE
Tanzimat döneminde Osmanlı aydınları tarafından modern ilmi ve kültürü yaymak için kurulan cemiyet.
CENKÇİLER, Ali Yakup
Son dönem din âlimlerinden.
DÂRÜLFÜNUN
Osmanlı Devleti’nde XIX. yüzyılda kurulan yüksek öğretim müessesesi.
İSHAK EFENDİ, Başhoca
Mühendishâne-i Berrî-i Hümâyun’un başhocası, Türkiye’nin modern ilim öncülerinden.
TEÂLÎ-i İSLÂM CEMİYETİ
Önce Cem‘iyyet-i Müderrisîn adıyla meslekî bir cemiyet olarak kurulan, daha sonra bu ismi alan fikrî, siyasî ve içtimaî bir dernek.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER