EKREM DEMİRLİ - TDV İslâm Ansiklopedisi

EKREM DEMİRLİ

Müellif toplam 7 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Tasavvuf
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
NİFFERÎ
el-Mevâḳıf adlı eseriyle tanınan sûfî.
NİYÂZÎ-i MISRÎ / 2. Bölüm: Tasavvufî Görüşleri
Halvetiyye’nin Mısriyye kolunun kurucusu, mutasavvıf şair.
SADREDDİN KONEVÎ
Vahdet-i vücûd düşüncesinin Muhyiddin İbnü’l-Arabî’den sonraki en önemli temsilcisi.
SÛRET / 2. Bölüm: TASAVVUF
Duyu veya akılla algılanan bir şeyi o şey yapan öz ve ilke anlamında felsefe terimi.
et-TUHFETÜ’l-MÜRSELE
Muhammed b. Fazlullah el-Burhânpûrî’nin (ö. 1029/1620) sûfîlerin varlık ve mertebeleri hakkındaki görüşlerine dair eseri.
VAHDET-i VÜCÛD
Varlığın birliği ve varlıkta birlik anlamında bir tasavvuf terimi; bu bağlamda Tanrı, âlem ve insan ilişkilerini açıklayan düşünce sistemi.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER