HAMZA AKTAN - TDV İslâm Ansiklopedisi

HAMZA AKTAN

1944-2022
Müellif toplam 22 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Fıkıh
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
ÂKILE
Kasıt unsuru bulunmayan bir öldürme veya yaralama hadisesinde suçlu adına diyet ödemeyi yüklenen şahıslar topluluğu.
DAMÂN
Ödeme sorumluluğunu ifade eden bir fıkıh terimi.
DEREK
Satılan malda üçüncü bir şahsın hak iddia etmesi durumunda alıcının ödediği bedeli geri alabilmesinin garanti edilmesi anlamında kullanılan bir fıkıh terimi.
HACB
Bir mirasçının, ölen kimseye kendisinden daha yakın mirasçı bulunması sebebiyle miras hakkından mahrum bırakılmasını ifade eden terim.
İHRÂZ
Bir malı elde etme, koruma ve tasarruf altına alma anlamında fıkıh terimi.
İHYÂ
Mevât arazinin mülkiyet veya kullanım hakkını kazanma amacıyla imar ve ıslah edilmesi anlamında İslâm hukuku terimi.
İSTİHKAK
Bir kimsenin mülkiyet ya da zilyedliğinde bulunan mal üzerinde bir başkasının mülkiyet hakkının sabit olması anlamında hukuk terimi.
İSTÎLÂD
Kişinin câriyesinden çocuk sahibi olması anlamında fıkıh terimi.
İSTİMLÂK
Özel mülkiyet altındaki taşınmazın kamu yararı amacıyla bedeli ödenerek kamu malı haline getirilmesi anlamında hukuk terimi.
İSTİSN‘
Bir kişinin ücret karşılığında nitelikleri önceden belirlenmiş bir eseri imal etmesi için yapılan sözleşme anlamında fıkıh terimi.
KAZF
İffetli bir kimseye zina iftirasında bulunma anlamında fıkıh terimi.
KEFÂET
Evlenecek eşler arasında dinî, ekonomik ve sosyal konum bakımından denkliği anlatan fıkıh terimi.
KISMET
Ortak malların taksim tekniği anlamında bir fıkıh terimi.
RED
İslâm miras hukukunda belirli hisse sahiplerinden artan payların yine onlara paylaştırılmasını ifade eden bir terim.
SIHRİYET
Evlilik sebebiyle oluşan hısımlık anlamında fıkıh terimi.
TEHÂRÜC
Bedel karşılığında mirastan çekilme anlamında fıkıh terimi.
ZEVİ’l-ERHÂM
Ölenin ashâb-ı ferâiz ve asabe dışındaki kan hısımları.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER